Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årstämman den 17 januari 2018 beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt till aktieägarna i koncernbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ). Teckningskursen är fastställd till 1,50 SEK per aktie och bolaget kommer efter genomförandet av emissionen tillföras cirka 15,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Sammanfattning
Syftet med nyemissionen är att öka antalet aktieägare i bolaget så att bolaget uppfyller de krav som ställs för att kunna notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige.

Bolaget är idag huvudägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) som idag har cirka 3500 aktieägare och med bakgrund av detta så har bolaget beslutat att lämna en företrädesrätt till dessa aktieägare.

Aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ) kommer därför erhålla en (1) teckningsrätt där 75 aktier i bolaget ger rätten att teckna 1 ny aktie i Capital Conquest AB (publ) till teckningskursen 1.50kr per aktie.

Mer information om spridningsemissionen kommer att publiceras den 2018-10-12.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg