Jag vill börja med att hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till Capital Conquest AB (publ) som genom vårt tidigare riktade erbjudande blev aktieägare i bolaget (cirka 120st). Vilket vi givetvis ser som mycket positivt då vår målsättning var att utöka bolagets ägarstruktur för att sedan ha möjlighet att kunna lista bolagets aktie. Målsättning var dock att få minst 500 nya aktieägare för att då uppnå spridningskravet som exempelvis First North ställer ställer vid en listningsprocess.

Styrelsen har därför under senaste kvartalet fört en löpande diskussion med bolagets huvudägare om hur antalet aktieägare i bolaget ska kunna ökas på ett så effektivt och administrativt sätt som möjligt då bolagets målsättning var att utöka antalet aktieägare till ett minimum antal av 500-800 st för att på sådant sätt kunna skapa möjligheten att kunna notera bolagets aktie på en lämplig handelsplats i Sverige.

Bolaget har därför idag beslutat att genomföra en spridningsemission till aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB då Capital Conquest AB (publ) är huvudägare i detta bolag och vill därför gynna sina övriga aktieägare. Mer information om detta kan ni läsa i pressmeddelandet som publicerades idag (spridningsemission).

Capital Conquest AB (publ) styrelse har även mottagit ett förslag från bolagets huvudägare som idag representerar cirka 95% av alla utomstående aktier i bolaget. Förslaget är att bolaget ska kalla till en extra bolagstämma under innevarande kvartal och besluta att genomföra ytterligare en utdelning. Huvudägaren har föreslagit till bolaget att man ska genomföra en sakutdelning till ett värde av 15-20 miljoner med fokus på aktieinnehavet bolaget har i Biotech-IgG Equity AB (publ) samt även genomföra en ytterligare kontant utdelning på cirka 5-10 miljoner kronor till bolagets aktieägare. Styrelsen kommer därför inom kort att kalla till en extra bolagstämma för att kunna behandla ovanstående begäran från bolagets huvudägare.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg