INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER.

Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) (”Capital” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 17 jan 2018, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt till aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ). Teckningskursen är fastställd till 1,50 SEK per aktie och bolaget kommer efter genomförandet av emissionen tillföras cirka 15,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.

Bakgrund och Motiv
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Styrelsen har för avsikt att notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige (MTF) men för att uppnå börsens krav på en listning krävs det att bolaget utökar antalet aktieägare i bolaget från nuvarande cirka 200 st till minimum 500 st men önskvärt från bolaget sida är att kunna uppnå en spridningsgrad om cirka 800-1000 st aktieägare och därför genomföra denna spridningsemission.

Villkor i företrädesemissionen
Styrelsen i Capital Conquest AB (publ) (org.nr 556934-3469) beslutade den 05 oktober 2018 med stöd av bemyndigande från bolagsstämman den 17 jan 2018 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ). Emissionen omfattar högst 10 184 242 aktier av serie B och kan inbringa bolaget ca 15,3 Mkr vid full teckning. Den som på avstämningsdagen den 28 november 2018 är registrerad som aktieägare i den av Euroclear förda aktieboken för Biotech-IgG Equity AB (”Biotech”) äger företrädesrätt att teckna aktier i Erbjudandet, i relation till tidigare innehav av aktier. För varje befintlig aktie som innehades av Bolagets aktieägare erhölls en (1) specialrätt. Sjuttioefem (75) specialrätter berättigar till teckning av en (1) ny B aktie Capital Conquest AB med ISIN SE0009947765. Aktieägare i Biotech-IgG Equity erhåller för varje befintlig aktie en (1) specialrätter. Det krävs sjuttiofem (1) specialrätter för teckning av en (1) ny B aktie i Capital Conquest i Spridningsemissionen.

Teckning av aktier med stöd av specialrätter ska ske under tiden från och med den 30 november 2018 till och med den 14 december 2018. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av specialrätter och, vid överteckning, i förhållande till det antal specialrätter som var och en utnyttjat för teckning av aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av specialrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

Samtliga aktieägare i Biotech-IgG Equity AB (publ) kommer få information hemskickad till sin registerade post adress beträffande erbjudandet att teckna aktier i ovanstående nyemission i anslutning till att teckningstiden startar. Direktregistrerade aktieägare kommer även erhålla en förtryckt teckningssedeln. Aktieägare vars innehav är förvaltarregistrerat hos bank eller annan förvaltare erhåller ingen förtryckt teckningssedel eller betalningsinstruktioner. Teckning av och betalning för aktier i Spridningsemissionen ska istället ske i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut åt bolaget i denna spridningsemission och detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg