Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma torsdagen den 31 januari 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 25 januari 2019, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 tisdagen den 29 januari 2019 via e-post till info@capital-conquest.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 25 januari 2019. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte re-visionsberättelsen för samma tid.
 7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
 8. Val av ny styrelse, se nedan.
 9. Fastställande av arvodet till styrelsen
 10. Val av revisor, se nedan
 11. Fastställande av arvode till revisor
 12. Beslut om kontant- och sakutdelningar, se nedan.
 13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan
 14. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen
8 och 10. En ägarmajoritets förslag till styrelse och revisor
Aktieägarmajoriteten föreslår att nuvarande styrelse och revisor behåller sina uppdrag.

12. Styrelsen föreslår följande utdelningar
1) Till preferensaktieägarna utdelas 1,70 kr/aktier

2) Till övriga aktieägare utdelas 3 st aktier Biotech-IgG Equity AB (publ) för varje aktie i Capital Conquest AB.

3) Styrelsen föreslår även en kontantutdelning till B- och A-aktieägaren på mellan 0,02och 0,05 kr per aktie.

13. Bemyndigande för styrelsen
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Sundbyberg den 27 december 2018
Styrelsen

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolagets affärsmodell har bevisat sig vara mycket lönsam och för verksamhetsåret 2016-2017 redovisade koncernen ett rörelseresultat om 53 mkr efter skatt. Bolaget har idag cirka 200 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg