• Koncernens resultat uppgick till -55 292 Tkr
  • Substansvärde uppgick till 0,37 kronor per aktie
  • Resultatet per aktie uppgick till -1,17 kronor
  • Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 62,62%
  • Koncernens likviditet uppgick per 2018-06-30 till 2 093 567 kronor

Koncernchefens kommentarer
Det har varit ett väldigt händelserikt år för koncernen samtidigt som aktiemarknaden i allmänhet har haft en negativ utveckling i de flesta branscher vilket även har påverkat bolagets resultat mer än vad som har varit önsvärt.

Bolaget har under året valt att avyttra affärsområdet Capital Magazine då denna verksamhetsgren inte uppvisat lönsamhet under en längre period, nedläggning belastar koncernen negativt om ca 1.5 mkr.

Bolaget har under året valt att likvidera dotterbolaget Webbster Media Group AB (publ) då verksamheten under en längre tid inte uppvisat en god lönsamhet. Bolaget är idag under likvidation och som en försiktighetsåtgärd har vi valt att skriva ner resterande värde för detta innehav då utfallet av likvidationen inte bedöms inbringa något större kapital tillbaka, vilket belastar koncernen negativt om ca 3.5 mkr.

Ovanstående åtgärder bedöms inte påverka bolagets resultat eller finansiella ställning väsentligt dock så har vi i vårt kärninnehav Haag´s Gruppen AB (publ) där vi blev huvudägare under 2018 nyligen fått information om att deras ena dotterbolag blivit tvungen att ansöka om företagsrekonstruktion under januari månad 2019, vilket var en nyhet som tyvärr inte var önskvärd att få. Vi har med bakgrund av detta och i samråd med bolagets revisor valt att skriva ner detta aktieinnehav väsentligt enligt den försiktighetsprincip som bolagets tillämpar för sina finansiella aktieinnehav, vilket belastar koncernen negativt om ca 49 mkr.

Jag hade personligen inte förväntat mig att vi skulle behöva göra denna stora nerskrivning om hela 49 mkr men vi tillämpar samma värderingsmodel kring alla våra innehav så detta var tyvärr nödvändigt att göra och påverkar bolagets resultaträkning väsentligt. Något som dock är väldigt viktigt att komma ihåg är att vi inte har sålt vårt innehav utan endast gjort en nerskrivning vilket innebär att vid en lyckad företagsrekonstruktion så finns det med största sannolikhet ett större övervärde att tillgå i denna placering dock för tiden utvissa detta under 2019 då vi följer deras rekonstruktionsprocess väldigt noga, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare och huvudägare i bolaget är idag Hugo & Partner AB.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 072-732 55 33
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg