Aktien & aktiekapital
• Under verksamhetsåret 2015/2016 genomfördes ett återköp av egna aktier till ett värde av 725 000 kronor.
• Under verksamhetsåret 2015/2016 genomfördes en fondemission om 2 700 kronor.
• Under verksamhetsåret 2015/2016 genomfördes en aktieutdelning på totalt 154 687 kronor.
• Under verksamhetsåret 2015/2016 var avkastning på eget kapital 703%.
• Substansvärdet uppgick till 38 280kr/aktie per den 2016-06-30 (jämfört mot tidigare år 5 440 kr/aktie).
Bolagets aktiekapital var per 2016-06-30 totalt 97.400 kronor fördelat på 949 aktier.

Bolaget har totalt 550 000 utomstående teckningsoptioner riktade till ett fåtal nyckelpersoner i verksamhet. Vid en 100 % täckningsgrad kommer teckningsoptionerna tillföra bolaget ett kapitaltillskott om totalt 1 100 000 kronor och medföra en aktieutspädning om cirka 5,5%. Teckningstiden ska vara mellan den 1 augusti 2016 till den 31 december 2017 och optionsinnehavaren har själv rätt att löpande begära teckning av dessa optioner fram tills den 31 december 2017.