VD brev till aktieägare

26 februari, 2019

Som jag tidigare skrev i bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsår 2017-2018 så tyngdes resultatet av en nedskrivningen som bolaget var tvungen att genomföra i ett av våra portföljbolag då denna koncern befinner sig just nu i en företagsrekonstruktion. Vi är dock väldigt positiva och förhoppningsvis fulla att denna koncern kommer kunna genomföra en lyckad företagsrekonstruktion och … Read More

Beslut från årsstämman den 31 januari 2019

7 februari, 2019

Årsstämman beslöt att välja Glenn Renhult som stämmans ordförande och Johan Lee Backman som justeringsman. Aktieägarna beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag enligt punkt 1-14 förutom på punkt 12 där aktieägarna endast beslutade att genomföra en aktieutdelning till bolagets preferensaktieägareom 1.70 per aktie och därefter avslutades bolagstämman. Kort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest AB … Read More

Bokslutskommuniké för verksamhetsår 2017-2018

30 januari, 2019

Koncernens resultat uppgick till -55 292 Tkr Substansvärde uppgick till 0,37 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till -1,17 kronor Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 62,62% Koncernens likviditet uppgick per 2018-06-30 till 2 093 567 kronor Koncernchefens kommentarerDet har varit ett väldigt händelserikt år för koncernen samtidigt som aktiemarknaden i allmänhet har haft en … Read More

Utfall av spridningsemission (30 nov – 14 dec 2018)

30 januari, 2019

Den 14 december 2018 avslutades teckningstiden för Capitals spridningsemission med företrädesrätt för aktieägarna i Biotech-IgG Equity AB (publ). Emissionen som uppgick till högst ca 15,3 MSEK tecknades till ca 2,0 MSEK vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 13%. Emissionen tillför Capital ca 2,0 MSEK innan avdrag för emissionskostnader som uppgår till ca 100 tkr och … Read More

Kallelse Årsstämma

4 januari, 2019

Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma torsdagen den 31 januari 2019 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg. Rätt att deltagaAktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 25 januari 2019, (ii) dels … Read More

Capital Conquest förvärvar teckningsoptioner i Biotech-IgG Equity AB (publ)

29 november, 2018

Bolaget har den 27 november 2018 förvärvat totalt 60.000.000 st teckningsoptioner i det publika bolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) från säljaren Hugo & Partner AB för en köpeskilling av 600.000 kr. Varje teckningsoption ger optionsinnehavare rätten att teckning 1st B-aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ) under perioden 1/7 – 2018 till 31/12 – 2020 till … Read More

Capital Conquest genomför spridningsemission 30 nov – 14 dec 2018

21 november, 2018

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED ELLER KRÄVA REGISTRERING ENLIGT GÄLLANDE REGLER. Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) (”Capital” eller … Read More

Capital Conquest genomför kapitalanskaffning åt Biotech-IgG Equity

31 oktober, 2018

Bolaget har varit rådgivare till portföljbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) i samband med deras senaste kapitalanskaffning om 1.040.000 kr som var riktad till en grupp privata investerare. Vi ser utvecklingen i Biotech-IgG Equity som mycket positiv och vi ser fram emot 2019 då vi tror att deras försäljningsverksamhet kommer ta fart i samband med att … Read More

Capital Conquest har beslutat att genomföra en spridningsemission med företrädesrätt till ett värde om ca 15,3 mkr

5 oktober, 2018

Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) har med stöd av bemyndigande från årstämman den 17 januari 2018 beslutat att genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt till aktieägarna i koncernbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ). Teckningskursen är fastställd till 1,50 SEK per aktie och bolaget kommer efter genomförandet av emissionen tillföras cirka 15,3 MSEK före avdrag … Read More

Koncernchef har ordet (VD brev)

5 oktober, 2018

Jag vill börja med att hälsa alla våra nya aktieägare välkomna till Capital Conquest AB (publ) som genom vårt tidigare riktade erbjudande blev aktieägare i bolaget (cirka 120st). Vilket vi givetvis ser som mycket positivt då vår målsättning var att utöka bolagets ägarstruktur för att sedan ha möjlighet att kunna lista bolagets aktie. Målsättning var … Read More