Utdelning om totalt 9 462 076 kr (årstämman)

19 september, 2018

Bolaget har nu genomfört och utbetalat den tidigare beslutade utdelningen som årstämman beslutade om den 17 januari 2018. För varje stamaktie erhölls en kontant utdelning om beloppet 0.20 per aktie (9 396 201 kr) och 1.70 kr per preferensaktie (65 875 kr) och någon skatt är inte avdragen på utdelningen. Capital Conquest AB (publ) , … Read More

Utdelning senarelagd p.g av utbokning av aktier

11 april, 2018

Bolagets huvudägare Hugo & Partner AB genomförde under jan-feb 2018 en spridningsemission till en riktad grupp investerare med syfte att öka antalet aktieägare i bolaget. Resultatet blev cirka 120 nya aktieägare i Capital Conquest AB (publ). Utbokning av aktier till respektive investerare har påbörjats och merparten av alla har fått sina aktier utbokade på sina … Read More

Beslut från årsstämman den 17 januari 2018

22 januari, 2018

Årsstämman beslöt att välja Glenn Renhult som stämmans ordförande och Nikos Simeonidis som justeringsman. Aktieägarna beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag för alla punkter och därefter avslutades bolagstämman. Avstämningsdag för aktieutdelning beslutades ska vara den 28/2 – 2018 då bolaget måste få sin fondemission registrerad hos bolagetsverket innan utdelning kan ske, säger Glenn Renhult, Koncernchef … Read More

Bolaget ökar sitt ägande i Biotech-IgG Equity AB (publ)

3 januari, 2018

Capital Conquest AB (publ) har i Biotech-IgG Equity senaste nyemission tecknat aktier till ett värde om cirka 4,7 miljoner kronor. Bolaget valde att använda sina teckningsrätter fullt ut och även tecknade 1,2 miljoner kronor utan företrädesrätt i emissionen. Efter emissionen är registrerad hos bolagsverket kommer Capital Conquest ägande öka i Biotech-IgG till 29,50% av kapitalet … Read More

Kallelse till årsstämma den 17 januari 2018

18 december, 2017

Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934-3469, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 januari 2018 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg. Fullständig kallelse (här) Kort om Capital Conquest AB (publ) Bolaget är ett publikt investmentbolag som har sitt säte i Stockholms kommun och bedriver konsultverksamhet inom företagsekonomi och mangementtjänster … Read More

Capital Conquest ny huvudägare i Biotech-igG AB

12 maj, 2017

Capital Conquest AB (publ) har den 11 maj 2017 genom aktieköp passerat gränsen för flaggning i Biotech-igG AB då bolagets innehav överstiger 10% av samtliga aktier i Biotech-igG AB. Capital Conquest AB (publ) innehar 22 024 064 aktier i Biotech-igG AB vilket motsvarar 10,1% av kapitalet och 10,1% av röster i bolaget vilket gör Capital … Read More

Huvudägare och ledning utökar sitt innehav i Capital Conquest AB (publ)

26 april, 2017

Bolagets huvudägare Glenn Renhult har utökat sitt aktieinnehav genom förvärv av ytterligare 450,000 B-aktier i Capital Conquest AB (publ). Glenn Renhult är huvudägare i Capital Conquest AB (publ) med 93,94% av kapitalet och 95,89% av bolagets röster. Bolagets styrelseledamot Johan Backman har förvärvat 50,000 aktier i Capital Conquest AB (publ) från en av bolagets befintliga … Read More

Koncernsammanställning för perioden 160701-161231

20 februari, 2017

Koncernens resultat inklusive helägda dotterbolag uppgick till 43 632 163 kronor Substansvärdet ökade i koncernen med 92% till 1,39 kronor per aktie Resultatet per aktie uppgick till 0,87 kronor Soliditeten uppgick per 2016-09-30 till 76,61% Koncernens likviditet uppgick per 2016-09-30 till 395 902 kronor Förändringar i värdepappersportföljen under första halvåret 2016 Under perioden har ett antal värdepapper … Read More

Inbjudan till teckning av aktier i Capital Conquest AB (publ)

2 februari, 2017

Bolagets styrelse beslutade den 16 januari 2017 att genomföra en spridningsemission om motsvarande 10 MSEK med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen gör bedömningen att nyemissionen stärker bolagets finansiella beredskap i syfte att kunna tillvarata vissa av de attraktiva investeringsmöjligheter som bolaget avser att genomföra. Därtill utgör emissionen ett väl lämpat finansieringsalternativ avseende stabilitet och långsiktighet. … Read More

Koncernsammanställning för perioden 160701-160930

23 november, 2016

Ladda ner koncernsammanställningen Förändringar i värdepappersportföljen under det andra kvartalet 2016 Under perioden har värdepapper förvärvats för 10 125 862 Mkr samt avyttrats för 10 408 770 Mkr. Några större enskilda nettoförvärv av värdepapper under perioden skedde inte. De större enskilda nettoförsäljningarna av värdepapper under årets andra kvartal var Fingerprint och Precise Biometrics. Väsentliga händelser … Read More