Informationspolicy för Capital Conquest AB är att förmedla information internt och externt så att kunskapen om företaget och dess verksamhet samt förtroende för bolaget upprätthålls. Informationen ska vara korrekt, relevant och välformulerad samt anpassad till målgrupperna dvs aktieägare, analytiker, media, samarbetspartners, leverantörer, kunder, myndigheter och allmänhet. Informationsgivning till aktieägare och andra intressenter ska bedrivas med öppenhet och stor tillgänglighet samt vara välplanerad. Informationen ska presenteras på ett enhetligt och tydligt sätt.

Informationen får inte var etiskt stridbar. Alla anställda har en viktig roll vad gäller informationshantering. Bolaget ska kontinuerligt förse aktieägare och andra intressenter med information som är korrekt, trovärdig och relevant. Personal i ledande ställning skall vara uppdaterad beträffande senaste nyheter, fakta och finansiell situation.