Okategoriserade

Capital Conquest offentliggörande av uppköpserbjudande på Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Capital Conquest AB (publ) ("budgivaren") lämnade den 27 maj 2020 ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) ("Smart") att överlåta samtliga sina stamaktier till budgivaren ("Erbjudandet"). Totalt lämnades det in accept avseende 163 701 598 aktier till budgivaren varav 150 766 023 aktier ägdes av budgivarens egna kapitalförsäkring. Budgivaren kommer efter att transaktionen är slutförd inneha totalt 580 733 228 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket motsvarar ca 54,53% av de utestående aktierna i bolaget. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet förväntas påbörjas omkring den 7–9 juli 2020. Budgivaren har beslutat att inte förlänga accept perioden ytterligare. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-07-07 Pressmeddelande: PDF (476KB)

2020-07-19T20:35:37+02:00juli 7th, 2020|

Capital Conquest har avyttrat aktier i Millicom för 12 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har avyttrat aktier för 12 Mkr i telekom bolaget Millicom som är noterad på Stockholmsbörsen (Large Cap Stockholm) och försäljningen har skett direkt över marknaden. 
Försäljningen är genomförd för att skapa en ökad flexibilitet för bolagets nya investeringar, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-07-07 Pressmeddelande: PDF (469KB)

2020-07-19T20:33:34+02:00juli 7th, 2020|

Capital Conquest har förvärvat 2.614.906 aktier i Oasmia Pharmaceutical

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat 2.614.906 aktier i Oasmia Pharmaceutical som är noterad på Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm) och förvärvet har skett direkt över marknaden. Vi har följt Oasmia Pharmaceutical under en väldigt lång period och vi ser idag en väldigt god potential i bolaget och en positiv utveckling under kommande år när försäljningsintäkterna ökar. Vi känner oss även mycket trygga med att ha Per Arwidsson som långsiktiga huvudägare i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-06-24 Pressmeddelande: PDF (475KB)

2020-06-24T15:06:11+02:00juni 24th, 2020|

Lägesuppdatering i Capital Conquest AB (publ)

Koncernchef har ordet Sanktionsavgift från Finansinspektionen Som tidigare kommunicerat blev Capital Conquest AB (publ) den 3 juni 2020 tilldelad en sanktionsavgift om 25 Mkr. Avgiften avser överträdelser av anmälningsskyldighet vid aktieförvärv i Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är listade på NGM Nordic SME. Sanktionsavgiftens storlek står inte i proportion till överträdelsen och därför kommer bolaget att överklaga Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm för att pröva ärendet och de faktiska omständigheterna. Överklagan hanteras av bolagets ombud och så snart ny information finns i ärendet kommer vi att publicera detta på vår hemsida, www.capital-conquest.se. Verksamhetsuppdatering De första 6 månaderna under 2019/2020 uppgick intäkterna till 219 Mkr och med ett rörelseresultat om 16,7 Mkr. Detta är en ökning om 528 procent jämfört mot hela 2017/2018 då intäkterna uppgift till 41,4 Mkr. Resultatet på avkastningen för eget kapital under de första 6 månaderna uppgick därmed till hela 27,14 procent. Ett resultat som vi från ledningen är mycket stolta över att kunna presentera trots aktiemarknadens volatila situation. Bolaget har även beslutat att ändra från kvartalsrapportering till halvårsrapportering och nästa rapport kommer därför att publiceras den 28 augusti 2020 som avser 1 januari 2020 - 30 juni 2020. Uppdatering för Q3 Under tredje kvartalet av 2019 påverkades bolaget dessvärre negativt av fallande börskurser och även av omvärldens omständigheter i början av 2020 med Covid-19 pandemin. I april och maj 2020 såg vi däremot en tydlig rekyl där merparten av våra placeringar återhämtade sig mycket bra. Bolaget har även under april/maj minskat sin aktieposition i Catena Media och avyttringen resulterade i en reavinst om cirka 2 Mkr. Under kvartalet har vi omplacerat stora delar av våra noterade innehav och ett av våra nya innehav, Millicom Int. Cellular SDB, har gått väldigt starkt under juni månad. Smart Energy Sweden Group AB (publ) Bolagets ena intressebolag, [...]

2020-06-08T11:17:12+02:00juni 8th, 2020|

Tilldelad sanktionsavgift från finansinspektionen

Finansinspektionen har idag tilldelat Capital Conquest AB (publ) en sanktionsavgift om 25 miljoner kronor för underlåtenhet att i rätt tid anmäla transaktioner med aktier i Smart Energy Sweden Group AB. Capital Conquest AB (publ) har sedan tidigare medgett de faktiska omständigheterna till Finansinspektionen, men delar inte i alla avseende inspektionens klassificering av transaktionerna. Storleken på sanktionsavgiften är dock oproportionerlig i ljuset av samtliga omständigheter samt Capital Conquests resultat och finansiellaställning. Bolaget kommer därför att överklaga Finansinspektionens beslut framför allt vad avser storleken på avgiften. Oavsett vilket belopp sanktionsavgiften slutligen bestäms till kommer betalningen endast att innebära en temporär begränsning i Capital Conquests utdelningspolicy. Bolaget kommer så fort mer information finns tillgänglig i ovanstående ärende att publicera detta via vår hemsida så att alla aktieägare i bolaget kan ta del av information, säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-06-03 Pressmeddelande: PDF (468KB)

2020-06-03T21:14:28+02:00juni 3rd, 2020|

Erbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Capital Conquest AB (pub) (”CC”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) att överlåta samtliga aktier Smart till CC (”Erbjudandet”) på villkoren nedan. Aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) behöver själva inte vidta några åtgärder utan kommer inom kort att bli kontaktade av CC emissionsinstitut alternativt av sin förvaltare där aktierna är registrerade. Villkor och erbjudandet i sin helhet finns att ladda ner på hemsidan: www.capital-conquest.se Pressmeddelande för publicering den 27 maj 2020 För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Tryck på länkarna för att öppna de bifogade dokumenten Erbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) Smart Bokslutskommuniké 2019 Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-05-27 Pressmeddelande: PDF (473KB) Erbjudandehandling: PDF (593KB) Smart Bokslutskommuniké 2019: PDF (17MB)

2020-05-27T23:44:07+02:00maj 27th, 2020|

Capital Conquest har beslutat om en riktad nyemission om 7,4 Mkr samt beslutat att genomföra en företrädsemission om 10 – 12 Mkr under maj 2020

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 januari 2020 beslutat om en riktad nyemission av B-aktier vilket totalt tillförde bolaget 7 429 032 SEK före emissionskostnader och emissionen tecknades av ett tiotal investerare. Emissionen medförde en aktie utspädning om ca 10,63% för befintliga aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning i samband med vårt uppköpserbjudande på Smart Energy Sweden Group AB (publ) som offentliggjordes den 22 april 2020, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Bolaget har även idag beslutat att genomföra en mindre företrädsemission riktad till bolagets aktieägare om beloppet 10 - 12 Mkr med en teckningstid som sker under maj 2020 i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och mer information kommer publiceras inom kort. Emissionen kommer även vara garanterad till minst 50% av bolagets huvudägare Hugo & Partner AB. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-04-24 Pressmeddelande: PDF (475KB)

2020-04-24T22:36:55+02:00april 24th, 2020|

Capital Conquest har avyttrat aktier för 11,4 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har under perioden 20/4 - 24/4 - 2020 avyttrat aktier i Betsson, Scandic Hotell, Oasmia Pharmaceutical och Catena Media till ett sammanlagt värde av 11,4 Mkr vilket gav en positiv resultatpåverkan om ca 2,0 Mkr, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-04-24 Pressmeddelande: PDF (467KB)

2020-04-24T22:37:33+02:00april 24th, 2020|

Capital Conquest förvärvar ytterligare 11.725.860 aktier i Smart Energy

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 11.725.860 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”) och aktierna är direktregistrerade på Capital Conquest. Aktierna har förvärvats mellan perioden 23 april till den 24 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,050 per aktie direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar nu totalt 428.757.490 aktier motsvarande 40,26% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 567.797.653 vilket motsvarar 54,41% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket gör Smart Energy till ett dotterbolag till Capital Conquest. Capital Conquest lämnade den 2020-04-22 ett offentligt uppköpserbjudande till alla aktieägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och mer information angående detta finns att läsa på bolagets hemsida, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-04-24 Pressmeddelande: PDF (479KB)

2020-04-24T17:57:07+02:00april 24th, 2020|

CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Pressmeddelande för publicering den 22 april 2020 kl 18.31 CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL) Capital Conquest AB (pub) (”CC”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) att överlåta samtliga aktier Smart till CC (”Erbjudandet”) på villkoren nedan. Aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Bakgrund och motiv CC:s verksamhet är förvaltning av kapital genom kort- och långsiktiga investeringar i företag. Sedan augusti 2019 har CC löpande direkt och indirekt förvärvat aktier i Smart. Aktiemarknadsnämnden har den 9 april 2020 i dess uttalande 2020:13 förklarat att CC:s aktieförvärv tillsammans med de aktier som förvärvats av CC:s kapitalförsäkring föranleder skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart. CC ser möjligheten att genom ett tydligt och uthålligt huvudägarskap skapa en stabil grund att fortsatt utveckla Smarts verksamhet till gagn för kunder, anställda och leverantörer. Smarts operationella verksamhet eller anställningar kommer inte att påverkas till följd av CC:s huvudägarskap eller Erbjudandet. Investeringen i Smart är för CC ett långsiktigt innehav och istället för att avyttra investeringen har CC sedan Aktiemarknadsnämndens uttalande direkt förvärvat ytterligare aktier och uppnår även budpliktsnivån genom CC:s direktägande i Smart. CC är nu största aktieägare i Smart genom 39,16 procent direktägda aktier och [...]

2020-04-22T19:37:08+02:00april 22nd, 2020|