Bolaget är ett publikt avstämningsbolag som har cirka 350 aktieägare varav bolagets största aktieägare är idag holdingbolaget Hugo & Partner AB. Enligt bolagsordningen kan aktier av tre (3) slag utges, A, B och preferensaktie varav en A-aktie har 10 röster och en B-aktie en röst. Varje aktie har lika rätt till Bolagets tillgångar och vinst. Vid stämma får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom/henne ägda och företrädda aktier utan begränsningar i rösträtten. Varje aktie medför lika rätt till vinstutdelning och till eventuellt överskott vid likvidation.

Antalet aktier i Bolaget uppgick per 2019-03-31 till totalt 48 346 697 aktier och senaste betalkursen per aktie 2019-03-31 var 1,50, vilket ger ett bolagsvärde på cirka 72,5 Mkr.