Nyemission i Capital Conquest AB (publ)

Årstämman den 31/1 - 2024 beslutade att bolagets ska genomföra en nyemission av aktier där tecknings ske ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Befintliga aktieägare har även möjligheten att teckna aktier i nyemission då teckning sker enligt först till kvarn principen. Syftet med emissionen är att stärka balansräkning samt säkerställa nödvändig likviditet fram tills dess att övriga tillgångar är avyttrande. Styrelsen har justerat och ändrat teckningsperioden till den 2024-02-27 - 2024-03-15 och ett fullständigt investeringsmemorandum kommer att publiceras av bolaget vid teckningsperiodens start. Bolaget kommer i memorandumet att redovisa de finansiella siffror för perioden 1/7 - 31/12 - 2023. Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 5.375.000 SEK och TO2 optionerna 5.625.000 SEK och TO3 optionerna 6.250.000 SEK vilket kan ge ett kapitaltillskott om totalt 17.250.000 SEK före emissionskostnader. Betalning i emissionen skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Styrelsen har även rätten att förlänga samt justera teckningsperioden samt justera villkoren för teckningsoptionerna. Aktieägare såväl som nya investerare kan dock redan nu på förhand anmäla sitt teckningsintresse till bolaget på e-post: emissioner@capital-conquest.se Styrelsen Capital Conquest AB (publ) Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2024-02-12

2024-02-13T15:48:54+01:00februari 12th, 2024|

Kommuniké från Årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 31 januari 2024 kl. 13.00, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet. Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att fastställa resultatet för 2022-2023. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022-2023. Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Lee Backman, Glenn Renhult och Per Wåhlin som styrelseledamöter samt att att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade även att omvälja revisionsbolaget Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 med huvudansvarig revisor Ivan Ticic som bolagets revisor för 2023-2024. Stämman beslutade att inte ge någon utdelning enligt styrelsens tidigare förslag. Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital enlighet styrelsens förslag. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enlighet styrelsens förslag. Stämman beslutade att genomföra en nyemission enligt styrelsens förslag. Stämman Beslutade att ge styrelsen ett emission bemyndigande. Styrelsen Capital Conquest AB (publ) Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2024-01-31

2024-02-13T15:37:25+01:00januari 31st, 2024|

Publicering av årsredovisning 2022-2023

Ladda ner årsredovisning 2022–07–01 – 2023–06–30 Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2024-01-22

2024-01-22T16:03:17+01:00januari 22nd, 2024|

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CAPITAL CONQUEST AB (PUBL)

Kallelse till årsstämma i Capital Conquest AB (publ) Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), org. nr 556934-3469 (“Bolaget”) till årsstämma den 31 januari 2024 kl 13:00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 6, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg. DELTAGANDE En aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 23 januari 2024, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl 15:00 den 24 januari 2024 till bolagets e-postadress info@capital-conquest.se Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn för att ha rätt att delta på bolagsstämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd (registrerad hos Euroclear Sweden AB) senast den 23 januari 2024, förvaltaren bör därför instrueras om detta i god tid i förväg. Förslag till dagordning 01. Val av ordförande vid stämman 02. Upprättande och godkännande av röstlängd 03. Val av en eller två justeringsmän 04. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 05. Godkännande av förslag till dagordning 06. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2022-2023 07. Beslut om fastställande av balans- och resultaträkning 08. Beslut om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen. 09. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 10. Fastställande av arvode för styrelsen och revisor, se närmare nedan 11. Beslut om antalet styrelseledamöter samt revisorer 12. Val av styrelseledamöter, se närmare nedan 13. Val av revisor, se närmare nedan 14. Beslut att sänka aktiekapitalet, se närmare nedan 15. Beslut att ändra bolagsordning, se närmare nedan 16. Beslut att genomföra en [...]

2023-12-28T14:24:55+01:00december 28th, 2023|

Kapitalanskaffning om beloppet 17.25 Mkr

Styrelsen har idag föreslagit till den kommande årstämman den 31 januari 2024 att bolaget ska besluta genomföra en nyemission i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Nyemission ska ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Grunden till varför emissionen ska avvika från aktieägarnas företrädesrätt är på grund av den nuvarande ägarstrukturen i bolaget. Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) innehar över 90% av aktierna i bolaget och minoritetsägarna representerar under 10% av aktierna i bolaget.En allmän emission skapar därför en bättre förutsättning till en lyckad kapitalanskaffning samtidigt som befintliga aktieägare även ges möjligheten att teckna aktier då emissionen är tillgänglig för alla. Tilldelning ska ske enligt först till kvarn principen.Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 5.375.000 SEK och TO2 optionerna 5.625.000 SEK och TO3 optionerna 6.250.000 SEK vilket kan ge ett samlat kapitaltillskott om totalt 17.250.000 SEK före emissionskostnader. Betalning i emissionen skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Styrelsen har även rätten att förlänga teckningsperioden samt justera villkoren för teckningsoptionerna.Teckningskursen i nyemissionen är fastställd till 0.43 SEK per b-aktie (pre money värdering 23,7 Mkr) och erbjudandet omfattar totalt 12.500.000 b-aktier. Teckningsperioden ska vara mellan den 2024-02-06 och den 2024-02-26. För varje tecknad aktie så ingår även vederlagsfritt två (2) nya teckningsoptioner av serien TO2 och TO3. För en (1) teckningsoption av serien TO2 har man rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till teckningskursen 0.45 SEK under perioden 2024-06-01 – 2024-06-30. För en (1) teckningsoption av serien TO3 har man rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till teckningskursen 0.50 SEK under perioden 2024-12-01 - 2023-12-18.Capital Conquest AB (publ)Stockholm, december 2023Styrelsen Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2023-12-28 [...]

2023-12-28T14:16:41+01:00december 28th, 2023|

Lägesuppdatering och verksamhetsstatus

Bolaget har under en längre tid utvärderat de olika alternativ som funnits för bolaget men då en fusion med moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) inte längre är ett alternativ så har styrelsen beslutat driva vidare verksamheten som ett självständigt venture företag. Styrelsen har därför kommit fram till att den bästa framkomliga vägen för bolaget är påbörja en realisera av nuvarande tillgångar (onoterade innehav m.m) samt på bästa möjliga sätt kunna slutföra de olika civilprocesser som bolaget är motpart idag. Efter dessa processer är avslutade så kommer styrelsen sedan förslå att bolaget ska genomför en större aktieutdelning där merparten av tillgångarna delas ut till aktieägarna. Styrelsen bedömer att denna väg kommer skapa största värdeskapandet till samtliga aktieägare i bolaget. Bolaget har per den 30 november 2023 i sin portfölj onoterade aktier och fodringar till ett värde av cirka 30 Mkr samt pågående processföringar som kan komma tillföra bolaget ytterligare cirka 25-35 Mkr vid ett lyckat utfall av dessa, men utfallet är fortfarande osäkert. Vår bedömning är att de kommer ta cirka 18 månader innan dessa civil processer är avslutande. Vid en lyckad avyttring av de primära tillgångarna samt om bolaget får ett positivt utfall från civil processerna så skulle vi få möjligheten att dela ut cirka 50-60 Mkr till aktieägarna, samt även ha den ekonomiska möjligheter att förvärva en ny vinst drivande verksamhet till bolaget. Då bolaget idag inte själv har någon större operativ verksamhet eller intjäningsförmåga så måste dock nytt kapital tillskjutas till bolaget för vi ska kunna hantera juridiska kostnader som idag belastar bolaget samt för att kunna avyttra övriga tillgångar under ordnade former och få maximalt betalt för dessa. Styrelsen har därför idag föreslagit att bolaget ska genomföra en kapitalanskaffning (se separat pressmeddelande) för att säkerställa att nödvändigt rotrörelsekapital i bolaget för de kommande 18 månaderna. Styrelsen [...]

2023-12-28T14:14:58+01:00december 28th, 2023|

Kommuniké från extra stämma i Capital Conquest AB (publ)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) höll idag den 2023-11-03 kl 13.00 en extra bolagsstämma enligt tidigare utgiven kallelse, varvid följande beslut fattades: Stämman beslutade att omvälja Glenn Renhult och Johan Lee Backman som ledamöter och nyval av Per Wilhelm Wåhlin som även valdes till styrelseordförande. Beslutet godkändes enhälligt (100%) av samtliga aktieägare på stämman. Stämman beslutade att välja Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 som revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ivan Ticic. Beslutet godkändes enhälligt (100%) av samtliga aktieägare på stämman. Styrelsen November 2023 Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2023-11-03

2023-12-28T14:03:54+01:00november 3rd, 2023|

Kallelse till extra bolagsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), org nr 556934-3469, kallas till extra bolagsstämma den 3 nov 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 okt 2023, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 27 okt 2023 kl 17.00 till adressen Capital Conquest AB (publ), Box 4211, 171 04 Solna eller via e-post till info@capital-conquest.se Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2023-10-26, sådan registrering är enbart tillfällig. Ärenden på Stämman Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av förslag till dagordning Val av styrelse Val av revisor Stämmans avslutande. Stockholm i oktober 2023 Styrelsen Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2023-10-19

2023-12-28T14:10:25+01:00oktober 19th, 2023|

Kallelse till extra bolagsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), org nr 556934–3469, kallas till extra bolagsstämma torsdag den 7 april 2022 kl 13.00 i bolagets lokaler på Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 30 mars 2022, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 1 april 2022 kl 12.00 till adressen Capital Conquest AB (publ), Box 4211, 171 04 Sundbyberg eller via e-post till info@capital-conquest.se Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2022-03-30, Sådan registrering är enbart tillfällig. Förslag till dagordning. Val av ordförande vid stämman. Upprättande och godkännande av röstlängd. Val av en eller två justeringsmän. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. Godkännande av förslag till dagordning. Val av revisor. Stämmans avslutande. Förtydligande av punkter i dagordningen 6. Val av revisor Bolagets nuvarande revisor har beslutat sig för att gå i pension och bolaget ska därför välja ny revisor. Till nytt revisionsbolag föreslås BDO Mälardalen AB och till huvudansvarig revisor Erik John-David Larsson. Stockholm i mars 2022 Styrelsen Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2022-03-16

2022-03-16T15:40:55+01:00mars 16th, 2022|

Kommuniké från Årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 31 januari 2022 kl. 13.00, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet. Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att fastställa resultatet för 2020-2021. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020-2021. Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn Renhult som styrelseledamöter samt att att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade även att omvälja Karl-Erik Göran Bringer som bolagets revisor för 2020-2021. Stämman beslutade att inte ge någon utdelning enligt styrelsens tidigare förslag. Emissionsbemyndigande Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen. Styrelsen Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se BOX 4211 c/o Modern Ekonomi, 171 04 SOLNA Publiceringsdatum: 2022-02-03

2022-02-03T13:47:18+01:00februari 3rd, 2022|
Till toppen