Bolaget har under en längre tid utvärderat de olika alternativ som funnits för bolaget men då en fusion med moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) inte längre är ett alternativ så har styrelsen beslutat driva vidare verksamheten som ett självständigt venture företag.

Styrelsen har därför kommit fram till att den bästa framkomliga vägen för bolaget är påbörja en realisera av nuvarande tillgångar (onoterade innehav m.m) samt på bästa möjliga sätt kunna slutföra de olika civilprocesser som bolaget är motpart idag. Efter dessa processer är avslutade så kommer styrelsen sedan förslå att bolaget ska genomför en större aktieutdelning där merparten av tillgångarna delas ut till aktieägarna. Styrelsen bedömer att denna väg kommer skapa största värdeskapandet till samtliga aktieägare i bolaget.

Bolaget har per den 30 november 2023 i sin portfölj onoterade aktier och fodringar till ett värde av cirka 30 Mkr samt pågående processföringar som kan komma tillföra bolaget ytterligare cirka 25-35 Mkr vid ett lyckat utfall av dessa, men utfallet är fortfarande osäkert. Vår bedömning är att de kommer ta cirka 18 månader innan dessa civil processer är avslutande. Vid en lyckad avyttring av de primära tillgångarna samt om bolaget får ett positivt utfall från civil processerna så skulle vi få möjligheten att dela ut cirka 50-60 Mkr till aktieägarna, samt även ha den ekonomiska möjligheter att förvärva en ny vinst drivande verksamhet till bolaget.

Då bolaget idag inte själv har någon större operativ verksamhet eller intjäningsförmåga så måste dock nytt kapital tillskjutas till bolaget för vi ska kunna hantera juridiska kostnader som idag belastar bolaget samt för att kunna avyttra övriga tillgångar under ordnade former och få maximalt betalt för dessa.

Styrelsen har därför idag föreslagit att bolaget ska genomföra en kapitalanskaffning (se separat pressmeddelande) för att säkerställa att nödvändigt rotrörelsekapital i bolaget för de kommande 18 månaderna.

Styrelsen har även beslutat att alla framtida pressmeddelanden och delårsrapporter ska i fortsättningsvis bara publiceras på bolagets hemsida www.capital-conquest.se i stället för via moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) platform och dess rapporter. Syftet är att förbättra kommunikationen till samtliga aktieägare i bolaget samt i fortsättningen driva bolaget som ett självständigt venture företag.

Om årstämman den 31 januari 2024 beslutar att godkänna styrelsens förslag till nyemission så kommer bolaget presentera ett fullständigt emissionserbjudandet på hemsidan den 2024-02-06, där ytterligare information kommer finnas tillgänglig att läsa. Bolaget kommer även skicka ut erbjudandet i pappersform till samtliga aktieägare i bolaget.

Aktieägare som har frågor är välkommen att kontakta oss enligt nedan:
Capital Conquest AB (publ)

E-post: info@capital-conquest.se
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Hemsida: www.capital-conquest.se

Stockholm, December 2023
Styrelsen

  • Publiceringsdatum: 2023-12-28