Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), org nr 556934-3469, kallas till extra bolagsstämma den 3 nov 2023 kl 13.00 i Stuveriet, Konferenslokal ”Draken”, vån 14, Masthamnsgatan 21, 413 28 Göteborg.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 26 okt 2023, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till bolaget senast den 27 okt 2023 kl 17.00 till adressen Capital Conquest AB (publ), Box 4211, 171 04 Solna eller via e-post till info@capital-conquest.se

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före stämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast 2023-10-26, sådan registrering är enbart tillfällig.

Ärenden på Stämman

  1. Val av ordförande vid stämman
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd
  3. Val av en eller två justeringsmän
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  5. Godkännande av förslag till dagordning
  6. Val av styrelse
  7. Val av revisor
  8. Stämmans avslutande.

Stockholm i oktober 2023
Styrelsen

  • Publiceringsdatum: 2023-10-19