Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 31 januari 2024 kl. 13.00, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet.

Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att fastställa resultatet för 2022-2023. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2022-2023.

Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Lee Backman, Glenn Renhult och Per Wåhlin som styrelseledamöter samt att att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade även att omvälja revisionsbolaget Ekonum Revision AB, org.nr 559375-4228 med huvudansvarig revisor Ivan Ticic som bolagets revisor för 2023-2024.
Stämman beslutade att inte ge någon utdelning enligt styrelsens tidigare förslag.

Stämman beslutade att minska bolagets aktiekapital enlighet styrelsens förslag. Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enlighet styrelsens förslag. Stämman beslutade att genomföra en nyemission enligt styrelsens förslag. Stämman Beslutade att ge styrelsen ett emission bemyndigande.

Styrelsen
Capital Conquest AB (publ)

  • Publiceringsdatum: 2024-01-31