Styrelsen har idag föreslagit till den kommande årstämman den 31 januari 2024 att bolaget ska besluta genomföra en nyemission i syfte att stärka bolagets finansiella ställning. Nyemission ska ske utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Grunden till varför emissionen ska avvika från aktieägarnas företrädesrätt är på grund av den nuvarande ägarstrukturen i bolaget. Moderbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) innehar över 90% av aktierna i bolaget och minoritetsägarna representerar under 10% av aktierna i bolaget.

En allmän emission skapar därför en bättre förutsättning till en lyckad kapitalanskaffning samtidigt som befintliga aktieägare även ges möjligheten att teckna aktier då emissionen är tillgänglig för alla. Tilldelning ska ske enligt först till kvarn principen.

Nyemissionen av aktier kan totalt inbringa 5.375.000 SEK och TO2 optionerna 5.625.000 SEK och TO3 optionerna 6.250.000 SEK vilket kan ge ett samlat kapitaltillskott om totalt 17.250.000 SEK före emissionskostnader. Betalning i emissionen skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Styrelsen har även rätten att förlänga teckningsperioden samt justera villkoren för teckningsoptionerna.

Teckningskursen i nyemissionen är fastställd till 0.43 SEK per b-aktie (pre money värdering 23,7 Mkr) och erbjudandet omfattar totalt 12.500.000 b-aktier. Teckningsperioden ska vara mellan den 2024-02-06 och den 2024-02-26. För varje tecknad aktie så ingår även vederlagsfritt två (2) nya teckningsoptioner av serien TO2 och TO3. För en (1) teckningsoption av serien TO2 har man rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till teckningskursen 0.45 SEK under perioden 2024-06-01 – 2024-06-30. För en (1) teckningsoption av serien TO3 har man rätten att teckna en (1) ny aktie i bolaget till teckningskursen 0.50 SEK under perioden 2024-12-01 – 2023-12-18.

Capital Conquest AB (publ)

Stockholm, december 2023
Styrelsen

  • Publiceringsdatum: 2023-12-28