Kallelse till årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Ladda ner kallelse Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma fredagen den 31 januari 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 den 25 januari 2022 via e-post till info@capital-conquest.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 21 januari 2022. Sådan registrering är enbart tillfällig. Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av förslag till dagordning Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte revisionsberättelsen för samma tid. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Val av styrelse, inga förslag har lämnats Fastställande av arvodet till styrelsen Val av revisor, inga förslag har lämnats Fastställande av arvode till revisor Beslut om utdelning, se nedan Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan Stämmans avslutande. Fullständiga förslag 12. Styrelsen föreslår följande utdelningar Ingen utdelning föreslås på grund av covid-19 (se tidigare information från ledningen). 13. Bemyndigande för styrelsen Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, [...]

2021-12-30T15:44:19+01:00december 30th, 2021|

Förtydligande av årsredovisningen för verksamhetsår 2019-2020

Capital Conquest AB (publ) ("Bolaget") har under de senaste dagarna blivit kontaktad av ett större antal aktieägare som önskar få ytterligare information och svar kring vissa noter i årsredovisning avseende verksamhetsår 2019-2020 och med bakgrund av detta så lämnas nedanstående förtydligande av årsredovisningen. I årsredovisningen under not 1 så har bolaget redovisat utställda säkerheter om beloppet 25 Mkr, denna reservering avser en betalningssäkring till Finansinspektionen avseende deras sanktionsavgift riktat mot bolaget på motsvarande belopp. Beloppet är inte upptaget som en kostnad i bolagets resultaträkning per den 30 juni 2020 då bolaget anser att det råder stor osäkerhet i sanktionsavgiftens storlek då avgiften är oproportionerlig i ställning till de faktiska omständigheter. Ärendet är idag överklagat till kammarrätten och när rätten meddelar sin dom kommer vi att kommunicera ut detta till bolagets aktieägare genom ett sedvanligt pressmeddelande. I årsredovisningen under not 2 så redovisade bolaget sina 3 olika rörelsegrenar och dess intäkter. Försäljning av värdepapper uppgick till 437,7 Mkr varav bolaget haft kostnader på 393,5 Mkr för denna aktiehandel vilket resulterade i ett rörelseresultat på 44,2 Mkr för denna verksamhetsgren. Bolaget har även på bokslutsdagen uppvärderat aktierna i dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) så att aktierna motsvarar försäljningsvärdet som bolaget erhöll den 20 juli 2020 när aktierna avyttrades. Bolaget redovisade även konsultarvoden om beloppet 88,7 Mkr varav denna post avser två olika intäktsflöden. Den första delen avser konsulttjänster, administration, förmedlingsprovisioner, garantiprovisioner och managementtjänster till ett belopp om 8,7 Mkr. Kunder till bolaget har varit ett flertal privata- och publika bolag samt bolagets intressebolag inom företagsgruppen. Den andra delen avser en sale-and-leaseback finansiering av ett befintligt varulager i ett tidigare intressebolag om beloppet 80,0 Mkr varav bolaget haft kostnader på motsvarande belopp. Bolaget har därför endast agerat som en ren finansieringsförmedlare i syfte att kunna hjälpa intressebolaget att uppnå en [...]

2021-02-25T22:59:02+01:00februari 25th, 2021|

Kommuniké från Årsstämma i Capital Conquest AB (publ) – 2021-01-29

Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 29 januari 2021 kl. 13.00, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet. Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Stämman beslutade att vinsten för 2019-2020 ska disponeras och överförs i ny räkning på grund av covi-19 och dess påverkan på samhället. Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019-2020. Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn Renhult som styrelseledamöter samt att att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade även att omvälja Karl-Erik Göran Bringer som bolagets revisor för 2020-2021. Stämman beslutade att bolaget ska gå i fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) där kvarvarande bolag blir Biotech-IgG Equity AB (publ) efter fusionen. Aktieägare erhåller 3 SEK per stamaktie och som fusionsvederlag erlägger Biotech-IgG Equity AB (publ) nyemitterade b-aktie till kursen 0.045 SEK. Syftet med fusionen är att konsolidera de två verksamheterna och uppnå en högre lönsamhet tillsammans som en enhet. Emissionsbemyndigande Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen. Styrelsen Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2021-02-01

2021-02-02T08:38:53+01:00februari 1st, 2021|

Capital Conquest avyttrar aktier i Newton Nordic för 7.5 Mkr till en grupp långsiktiga professionella investerare

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag utanför marknaden avyttrat totalt 7.500.000 aktier i Newton Nordic till en grupp långsiktiga professionella investerare. Försäljningen förstärker Newton Nordic aktieägarbas med en ägargruppering som utgörs av långsiktiga professionella investerare vilket i sin tur skapar förutsättningar till en fortsatt god värdeutveckling för aktien. Försäljningen gjordes till kursen 1.0 kr per aktie, vilket motsvarande en rabatt om cirka 5.80% jämfört med volymviktade kurs den 2021-01-15. säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Newton Nordic AB (publ) Newton Nordic är ett svenskt teknikbolag som utvecklar och erbjuder specialiserade produkt- och supportlösningar för stabilisering och fjärrstyrning av rörliga kameror inom TV- och filmindustri. Newton-systemet används vid livesända prestigeproduktioner världen över, inom sport, musik, underhållning och evenemang. Upplev Newton-systemet på www.newtonnordic.com Newton Nordic AB är listat på Nasdaq First North Growth Market sedan januari 2015 och Certified Adviser är G&W Fondkommission. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2021-01-18 Kallelse: PDF (176KB)

2021-01-18T08:45:47+01:00januari 18th, 2021|

Kallelse till årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Ladda ner kallelse Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma fredagen den 29 januari 2021 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari 2021, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 den 25 januari 2021 via e-post till info@capital-conquest.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 21 januari 2021. Sådan registrering är enbart tillfällig. Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av förslag till dagordning Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte re-visionsberättelsen för samma tid. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Val av ny styrelse, inga förslag har lämnats Fastställande av arvodet till styrelsen Val av revisor, inga förslag har lämnats Fastställande av arvode till revisor Beslut om utdelning, se needan Beslut om fusion med intressebolag Biotech-IgG Equity AB (publ) Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan Stämmans avslutande. 12. Styrelsen föreslår följande utdelningar Ingen utdelning föreslås på grund av covi-19 (se tidigare information från ledningen). 13. Styrelsen föreslår fusion med intressebolag Att stämman ska besluta att bolaget ska gå i fusion med Biotech-IgG [...]

2020-12-22T15:36:05+01:00december 22nd, 2020|

Kvartalsrapport för perioden 2020-07-01 – 2020-09-30 (Q1)

Ladda ner delårsrapporten Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 366 240 tkr (106 967tkr) Resultatet i koncernen uppgick till 2 373 tkr (15 785 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 362 tkr (3 462 tkr) Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 113 965 tkr (98 082 tkr) Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st Koncernchefen har ordet Bolaget har under första kvartalet varit väldigt aktiv med sin förvaltningsverksamhet vilket i sin tur har resulterat i betydligt ökade intäkter i jämförelse med föregående år. Samtidigt har marknaden varit väldigt volatil men trots det har vi lyckats göra ett större antal finansiella transaktioner med positiva resultat. Vår förhoppning var att leverera ett något högre rörelseresultat på sista raden men från koncernledningens sida är vi nöjda med första kvartalets prestation. Resultatutveckling för första kvartalet Under perioden 1 juli 2020 till 30 september 2020 ökade bolaget både sina intäkter och ett förbättrat bruttoresultat. Intäkterna blev totalt 366 Mkr och hade ett bruttoresultat på 9,4 Mkr jämfört med förgående år som var på 5,4 Mkr. Resultatet tyngs under perioden av ökade personalkostnader samt övriga finansiella kostnader om ca 1,7 Mkr då bolaget i förtid valt att omplacera en större del av sin förvaltning i andra investeringar. Rörelseresultatet före finansiella kostnader blev 4,0 Mkr och efter finansiella kostnader 2,4 Mkr. Avkastningen på eget kapital under perioden uppgick till 2,26% vilket motsvarar en teoretisk årsavkastning på ca 9,04% efter finansiella kostnader. Under perioden har bolaget haft ökade externa kostnader för att förbättra bolagets befintliga plattform och för att möjliggöra en ökad förvaltning i egen regi, vilket på sikt kommer att stärka bolagets rörelseresultat positivt för framtida kvartal. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både [...]

2020-11-20T16:52:26+01:00november 20th, 2020|

Capital Conquest återkallar sin begäran om extra bolagstämma i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att återkalla sin begäran om en extra bolagstämma i Newton Nordic som är listat på First North Stockholm. Vi har haft samtal med Newtons VD och styrelseordförande och ser inte längre ingen anledning till att hålla en extra bolagstämma då vi har fullt för förtroende för både koncernledningen och den sittande styrelsen, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Vi tycker Newton Nordic är ett spännande bolaget som har väldigt goda tillväxtmöjligheter. Bolaget har en attraktiv teknik och adresserar ett växande marknadsområde. Som större aktieägare i bolaget ser vi mycket fram emot dess tillväxtresa med både ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat nu när bolaget får möjligheten att växla upp och ta nya marknadsandelar. Capital Conquest vill på bästa möjliga sätt bidra till ledningens möjligheter att bygga Newton till ett framgångsrikt internationellt teknikbolag. Vi har ett brett kontaktnät och avser att vara engagerade i Newtons valberedning inför verksamhetsår 2021 Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-11-03 Pressmeddelande: PDF (170KB)

2020-11-17T09:50:26+01:00november 3rd, 2020|

Capital Conquest begär en extra bolagstämma i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag begärt hos styrelsen i Newton Nordic att den ska kalla till extra bolagsstämma för att genomföra val av styrelse. Bakgrunden till begäran är att Capital Conquest numera är den enskilt största aktieägaren i Newton Nordic med drygt 12 procent av aktierna innan registrering av den nyss avslutade aktieemissionen och med drygt 17 procent av aktierna sedan emissionen registrerats. Som ny huvudägare i Newton Nordic vill Capital Conquest delta i styrelsearbetet. Eftersom Capital Conquests aktieandel i Newton Nordic uppgår till lägst tio procent är Capital Conquest berättigat att med stöd av aktiebolagslagen få en kallelse till extra bolagsstämma utfärdad för att behandla ett särskilt ärende. Därutöver har även bolaget direkt över marknaden förvärvat ytterligare 3 343 254 aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm och stärker därmed sitt ägande som bolagets nya huvudägare. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 6 794 712 aktier samt ytterligare 7 500 000 aktier via bolagets teckning i den pågående företrädsemissionen (”teckningsrätter”) vilket motsvarar en ägarandel om ca 16,55% om den aktuella företrädsemissionen blir fulltecknad, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 [...]

2020-10-28T16:34:16+01:00oktober 28th, 2020|

Capital Conquest stärker sitt ägande i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har över marknad förvärvat ytterligare 2 071 722 aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm och stärker därmed sitt ägande som bolagets nya huvudägare. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 3 451 458 aktier samt ytterligare 7 500 000 aktier via bolagets teckning i den pågående företrädsemissionen (”teckningsrätter”) vilket motsvarar en ägarandel om ca 12,68% om den aktuella företrädsemissionen blir fulltecknad, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).Vi kommer som huvudägare i Newton Nordic ta vårt ägaransvar och ta en aktiv roll i bolaget i fortsättningen för att på bästa möjliga sätt öka värdet för samtliga aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).Kort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-27 Pressmeddelande: PDF (171KB)

2020-10-27T15:17:02+01:00oktober 27th, 2020|

Capital Conquest blir ny huvudägare i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm via nyttjande av förvärvade teckningsrätter i den pågående företrädsemissionen. Bolaget har idag anmält sig för teckning av sina 15 miljoner teckningsrätter och har även direkt och via andra koncernbolag förvärvat ett större antal aktier över marknaden de senaste veckorna vilket gör att Capital Conquest nu blir nu ny huvudägare i Newton Nordic, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Newton har en mycket spännande produkt som ligger rätt i tiden. Vi ser fram emot att hjälpa Newtons möjligheter att realisera sin fulla marknadspotential. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-26 Pressmeddelande: PDF (168KB)

2020-10-26T17:03:08+01:00oktober 26th, 2020|
Till toppen