Tilldelad sanktionsavgift från finansinspektionen

Finansinspektionen har idag tilldelat Capital Conquest AB (publ) en sanktionsavgift om 25 miljoner kronor för underlåtenhet att i rätt tid anmäla transaktioner med aktier i Smart Energy Sweden Group AB. Capital Conquest AB (publ) har sedan tidigare medgett de faktiska omständigheterna till Finansinspektionen, men delar inte i alla avseende inspektionens klassificering av transaktionerna. Storleken på sanktionsavgiften är dock oproportionerlig i ljuset av samtliga omständigheter samt Capital Conquests resultat och finansiellaställning. Bolaget kommer därför att överklaga Finansinspektionens beslut framför allt vad avser storleken på avgiften. Oavsett vilket belopp sanktionsavgiften slutligen bestäms till kommer betalningen endast att innebära en temporär begränsning i Capital Conquests utdelningspolicy. Bolaget kommer så fort mer information finns tillgänglig i ovanstående ärende att publicera detta via vår hemsida så att alla aktieägare i bolaget kan ta del av information, säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-06-03 Pressmeddelande: PDF (468KB)

2020-06-03T21:14:28+02:00juni 3rd, 2020|

Erbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Capital Conquest AB (pub) (”CC”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) att överlåta samtliga aktier Smart till CC (”Erbjudandet”) på villkoren nedan. Aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) behöver själva inte vidta några åtgärder utan kommer inom kort att bli kontaktade av CC emissionsinstitut alternativt av sin förvaltare där aktierna är registrerade. Villkor och erbjudandet i sin helhet finns att ladda ner på hemsidan: www.capital-conquest.se Pressmeddelande för publicering den 27 maj 2020 För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Tryck på länkarna för att öppna de bifogade dokumenten Erbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) Smart Bokslutskommuniké 2019 Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-05-27 Pressmeddelande: PDF (473KB) Erbjudandehandling: PDF (593KB) Smart Bokslutskommuniké 2019: PDF (17MB)

2020-05-27T23:44:07+02:00maj 27th, 2020|

Capital Conquest har beslutat om en riktad nyemission om 7,4 Mkr samt beslutat att genomföra en företrädsemission om 10 – 12 Mkr under maj 2020

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 31 januari 2020 beslutat om en riktad nyemission av B-aktier vilket totalt tillförde bolaget 7 429 032 SEK före emissionskostnader och emissionen tecknades av ett tiotal investerare. Emissionen medförde en aktie utspädning om ca 10,63% för befintliga aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka bolagets finansiella ställning i samband med vårt uppköpserbjudande på Smart Energy Sweden Group AB (publ) som offentliggjordes den 22 april 2020, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Bolaget har även idag beslutat att genomföra en mindre företrädsemission riktad till bolagets aktieägare om beloppet 10 - 12 Mkr med en teckningstid som sker under maj 2020 i syfte att stärka bolagets finansiella ställning och mer information kommer publiceras inom kort. Emissionen kommer även vara garanterad till minst 50% av bolagets huvudägare Hugo & Partner AB. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-04-24 Pressmeddelande: PDF (475KB)

2020-04-24T22:36:55+02:00april 24th, 2020|

Capital Conquest har avyttrat aktier för 11,4 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har under perioden 20/4 - 24/4 - 2020 avyttrat aktier i Betsson, Scandic Hotell, Oasmia Pharmaceutical och Catena Media till ett sammanlagt värde av 11,4 Mkr vilket gav en positiv resultatpåverkan om ca 2,0 Mkr, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-04-24 Pressmeddelande: PDF (467KB)

2020-04-24T22:37:33+02:00april 24th, 2020|

Capital Conquest förvärvar ytterligare 11.725.860 aktier i Smart Energy

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 11.725.860 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”) och aktierna är direktregistrerade på Capital Conquest. Aktierna har förvärvats mellan perioden 23 april till den 24 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,050 per aktie direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar nu totalt 428.757.490 aktier motsvarande 40,26% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 567.797.653 vilket motsvarar 54,41% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) vilket gör Smart Energy till ett dotterbolag till Capital Conquest. Capital Conquest lämnade den 2020-04-22 ett offentligt uppköpserbjudande till alla aktieägare i Smart Energy Sweden Group AB (publ) och mer information angående detta finns att läsa på bolagets hemsida, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-04-24 Pressmeddelande: PDF (479KB)

2020-04-24T17:57:07+02:00april 24th, 2020|

CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Pressmeddelande för publicering den 22 april 2020 kl 18.31 CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL) Capital Conquest AB (pub) (”CC”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) att överlåta samtliga aktier Smart till CC (”Erbjudandet”) på villkoren nedan. Aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM Nordic SME. Bakgrund och motiv CC:s verksamhet är förvaltning av kapital genom kort- och långsiktiga investeringar i företag. Sedan augusti 2019 har CC löpande direkt och indirekt förvärvat aktier i Smart. Aktiemarknadsnämnden har den 9 april 2020 i dess uttalande 2020:13 förklarat att CC:s aktieförvärv tillsammans med de aktier som förvärvats av CC:s kapitalförsäkring föranleder skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart. CC ser möjligheten att genom ett tydligt och uthålligt huvudägarskap skapa en stabil grund att fortsatt utveckla Smarts verksamhet till gagn för kunder, anställda och leverantörer. Smarts operationella verksamhet eller anställningar kommer inte att påverkas till följd av CC:s huvudägarskap eller Erbjudandet. Investeringen i Smart är för CC ett långsiktigt innehav och istället för att avyttra investeringen har CC sedan Aktiemarknadsnämndens uttalande direkt förvärvat ytterligare aktier och uppnår även budpliktsnivån genom CC:s direktägande i Smart. CC är nu största aktieägare i Smart genom 39,16 procent direktägda aktier och [...]

2020-04-22T19:37:08+02:00april 22nd, 2020|

Capital Conquest förvärvar ytterligare 101.390.722 aktier i Smart Energy

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 101.390.722 aktier i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart Energy”) och aktierna är direktregistrerade på Capital Conquest. Aktierna har förvärvats idag den 22 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,049 per aktie både utanför marknaden och på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar nu totalt 417.031.630 aktier motsvarande 39,16% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 567.797.653 vilket motsvarar 53,31% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Capital Conquest har i samband med nämnda förvärv beslutat att lämna ett publikt erbjudande att köpa resterande aktier i Smart Energy. I samband med det publika budet avser Capital Conquest att överföra de 150.766.023 Smart-aktier som Capital Conquest äger genom en kapitalförsäkring till bolagets egna depå. Med den överföringen av aktier kommer Capital Conquest att inneha 567.797.653 vilket motsvarar 53,31% av samtliga aktier i Smart Energy. Det innebär att Smart Energy redan innan Capital Conquests ytterligare förvärv av aktier genom det publika budet blir ett delägt dotterbolag till Capital Conquest. Smart Energy har blivit en av våra primära investeringar och mot bakgrund av att Smart Energy beslutat att påbörja en avnoteringsprocess från NGM så tar vi givetvis vårt ansvar som bolagets huvudägare och erbjuder minoritetsägarna en möjlighet till att kunna avyttra sina aktier genom ett offentligt bud på samtliga aktier i Smart Energy, säger Glenn Renhult, Koncernchef i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 [...]

2020-04-22T19:30:22+02:00april 22nd, 2020|

Capital Conquest förvärvar 126.778.303 aktier i Smart Energy

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat 15.000.000 aktier i Smart Energy Sweden Group AB och aktierna är direkt registrerade på Capital Conquest. Aktierna förvärvades under perioden 02 april till den 03 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,04 per aktie på marknadsplatsen NGM. Därutöver så har bolaget via sin egen kapitalförsäkring förvärvat ytterligare 111.778.303 aktier i Smart Energy Sweden Group (publ) under perioden 02 april till den 03 april 2020 med en genomsnittskurs om 0,0456 per aktie. Förvärven har skett via en kapitalförsäkring i Avanza Bank direkt på marknadsplatsen NGM. Capital Conquest AB (publ) innehar nu totalt 315.648.494 aktier motsvarande 29,64% av aktierna i Smart Energy och Capital Conquest AB:s kapitalförsäkring innehar 150.766.023 aktier motsvarande 14,15% av aktierna i Smart Energy. Tillsammans uppgår Capital Conquest AB (publ) och kapitalförsäkringens innehav till totalt 466.414.517 vilket motsvarar 43,79% av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Smart Energy är idag ett av våra primära aktieinnehav och som långsiktig aktieägare väljer vi därför att öka vårt innehav i bolaget då aktien handlas idag till en väldigt stor substansrabatt säger Glenn Renhult Koncernchef i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-04-03 Pressmeddelande: PDF (119KB)

2020-04-04T00:23:09+02:00april 3rd, 2020|

Delårsrapport 2 för Capital Conquest

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 219 015 tkr (2 295 tkr) Resultatet i koncernen uppgick till 16 670 tkr (-2 184 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,33 kr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 903 tkr (3 462 tkr) Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 96 286 tkr (98 687 tkr) Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 49 485 454 st KONCERNCHEF HAR ORDET Det har varit en väldigt händelserik period för koncernen där både omsättning och resultat har uppvisat positiva siffror vilket för mig är väldigt glädjande att kunna presentera för er aktieägare i denna delårsrapport. Bolagets förvaltningsverksamhet har dock under kvartalet blivit påverkad negativt då bolagets största innehav har haft en fallande aktieutveckling under andra kvartalet vilket i sin tur har påverkat bolagets resultat negativt med motsvarande belopp. Vår förhoppning är dock att utvecklingen av detta portföljbolag kommer utvecklas positivt under kommande kvartal då bolaget uppvisar både tillväxt och lönsamhet i sin verksamhet. Bolaget har även under perioden blivit belastat med ca 550 Tkr i kostnader avseende bolaget Pallas Group AB (publ) på grund av deras konkursbeslut i oktober 2019. Intäkterna för de första 6 månaderna uppgick till 219 Mkr och rörelseresultatet blev 16,7 Mkr vilket är en väsentlig förbättring från föregående år. Avkastning på eget kapital för de första 6 månaderna uppgick till hela 27,14% vilket är ett resultat som vi från ledningen är mycket nöjda med att kunna presentera i denna delårsrapport då aktiemarknaden har varit väldigt volatil under de senaste 6 månaderna. Vårt resultatmål för verksamhetsåret 2019–2020 står kvar där vi förväntar oss att intäkterna landar på 300 - 350 Mkr med ett rörelseresultat om ca 35 – 40 Mkr före skatt och avskrivningar. Bolagets portföljbolag Biotech-IgG Equity AB (publ) har under perioden redovisat ett negativt resultat om [...]

2020-02-26T09:54:54+01:00februari 26th, 2020|

Kommuniké från Årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 31 januari 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet. Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Disposition av resultatet Stämman beslutade att vinsten ska disponeras så att till preferensaktieägarna utdelas 1,70 kr per aktie. Resterande belopp överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 28 februari 2020. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret. Arvode och antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn Renhult som styrelseledamöter. Arvode och val av revisor Beslöts att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade att omvälja Karl-Erik Göran Bringer. Emissionsbemyndigande Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen. Ändring av bolagsordningen Beslöts att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest [...]

2020-02-05T16:43:04+01:00februari 5th, 2020|