Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 29 januari 2021 kl. 13.00, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet.

Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutade att vinsten för 2019-2020 ska disponeras och överförs i ny räkning på grund av covi-19 och dess påverkan på samhället.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2019-2020.

Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn Renhult som styrelseledamöter samt att att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade även att omvälja Karl-Erik Göran Bringer som bolagets revisor för 2020-2021.

Stämman beslutade att bolaget ska gå i fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) där kvarvarande bolag blir Biotech-IgG Equity AB (publ) efter fusionen. Aktieägare erhåller 3 SEK per stamaktie och som fusionsvederlag erlägger Biotech-IgG Equity AB (publ) nyemitterade b-aktie till kursen 0.045 SEK. Syftet med fusionen är att konsolidera de två verksamheterna och uppnå en högre lönsamhet tillsammans som en enhet.

Emissionsbemyndigande Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Styrelsen

  • Publiceringsdatum: 2021-02-01