Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har under de senaste dagarna blivit kontaktad av ett större antal aktieägare som önskar få ytterligare information och svar kring vissa noter i årsredovisning avseende verksamhetsår 2019-2020 och med bakgrund av detta så lämnas nedanstående förtydligande av årsredovisningen.

I årsredovisningen under not 1 så har bolaget redovisat utställda säkerheter om beloppet 25 Mkr, denna reservering avser en betalningssäkring till Finansinspektionen avseende deras sanktionsavgift riktat mot bolaget på motsvarande belopp. Beloppet är inte upptaget som en kostnad i bolagets resultaträkning per den 30 juni 2020 då bolaget anser att det råder stor osäkerhet i sanktionsavgiftens storlek då avgiften är oproportionerlig i ställning till de faktiska omständigheter. Ärendet är idag överklagat till kammarrätten och när rätten meddelar sin dom kommer vi att kommunicera ut detta till bolagets aktieägare genom ett sedvanligt pressmeddelande.

I årsredovisningen under not 2 så redovisade bolaget sina 3 olika rörelsegrenar och dess intäkter. Försäljning av värdepapper uppgick till 437,7 Mkr varav bolaget haft kostnader på 393,5 Mkr för denna aktiehandel vilket resulterade i ett rörelseresultat på 44,2 Mkr för denna verksamhetsgren. Bolaget har även på bokslutsdagen uppvärderat aktierna i dotterbolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) så att aktierna motsvarar försäljningsvärdet som bolaget erhöll den 20 juli 2020 när aktierna avyttrades.

Bolaget redovisade även konsultarvoden om beloppet 88,7 Mkr varav denna post avser två olika intäktsflöden. Den första delen avser konsulttjänster, administration, förmedlingsprovisioner, garantiprovisioner och managementtjänster till ett belopp om 8,7 Mkr. Kunder till bolaget har varit ett flertal privata- och publika bolag samt bolagets intressebolag inom företagsgruppen. Den andra delen avser en sale-and-leaseback finansiering av ett befintligt varulager i ett tidigare intressebolag om beloppet 80,0 Mkr varav bolaget haft kostnader på motsvarande belopp. Bolaget har därför endast agerat som en ren finansieringsförmedlare i syfte att kunna hjälpa intressebolaget att uppnå en bättre finansieringslösning på befintligt varulager.

I årsredovisningen under not 7 så redovisade bolaget en balanspost med benämningen varumärke eller liknande rättigheter till ett utgående värde om 191 Tkr efter avskrivningar. Denna post avser produkten Qpass.se som är en event app och ägs till 100% av bolaget.

I årsredovisningen under not 8 så redovisade bolaget en balanspost med benämningen förbättringsutgifter på annans fastighet till ett utgående värde om 89 Tkr efter avskrivningar. Denna post avser bolagets huvudkontor i Karlstad och har varit nödvändiga investeringar för bolaget att genomföra i takt med att nya konsulter har anlitats av bolaget.

  • Publiceringsdatum: 2021-02-25