• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 366 240 tkr (106 967tkr)
  • Resultatet i koncernen uppgick till 2 373 tkr (15 785 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 362 tkr (3 462 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 113 965 tkr (98 082 tkr)
  • Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st

Koncernchefen har ordet
Bolaget har under första kvartalet varit väldigt aktiv med sin förvaltningsverksamhet vilket i sin tur har
resulterat i betydligt ökade intäkter i jämförelse med föregående år. Samtidigt har marknaden
varit väldigt volatil men trots det har vi lyckats göra ett större antal finansiella transaktioner med
positiva resultat. Vår förhoppning var att leverera ett något högre rörelseresultat på sista raden
men från koncernledningens sida är vi nöjda med första kvartalets prestation.

Resultatutveckling för första kvartalet
Under perioden 1 juli 2020 till 30 september 2020 ökade bolaget både sina intäkter och ett förbättrat bruttoresultat. Intäkterna blev totalt 366 Mkr och hade ett bruttoresultat på 9,4 Mkr jämfört med förgående år som var på 5,4 Mkr. Resultatet tyngs under perioden av ökade personalkostnader samt övriga finansiella kostnader om ca 1,7 Mkr då bolaget i förtid valt att omplacera en större del av sin förvaltning i andra investeringar. Rörelseresultatet före finansiella kostnader blev 4,0 Mkr och efter finansiella kostnader 2,4 Mkr. Avkastningen på eget kapital under perioden uppgick till 2,26% vilket motsvarar en teoretisk årsavkastning på ca 9,04% efter finansiella kostnader. Under perioden har bolaget haft ökade externa kostnader för att förbättra bolagets befintliga plattform och för att möjliggöra en ökad förvaltning i egen regi, vilket på sikt kommer att stärka bolagets rörelseresultat positivt för framtida kvartal.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se