Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma fredagen den 31 januari 2022 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg.

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari 2022, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 den 25 januari 2022 via e-post till info@capital-conquest.se.

Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 21 januari 2022. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte revisionsberättelsen för samma tid.
 7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
 8. Val av styrelse, inga förslag har lämnats
 9. Fastställande av arvodet till styrelsen
 10. Val av revisor, inga förslag har lämnats
 11. Fastställande av arvode till revisor
 12. Beslut om utdelning, se nedan
 13. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan
 14. Stämmans avslutande.

Fullständiga förslag

12. Styrelsen föreslår följande utdelningar
Ingen utdelning föreslås på grund av covid-19 (se tidigare information från ledningen).

13. Bemyndigande för styrelsen
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Sundbyberg den 30 december 2021
Styrelsen

 • Publiceringsdatum: 2021-12-30

 • Kallelse: PDF (74KB)