Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 31 januari 2022 kl. 13.00, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet.

Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Stämman beslutade att fastställa resultatet för 2020-2021.

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret 2020-2021.

Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn Renhult som styrelseledamöter samt att att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade även att omvälja Karl-Erik Göran Bringer som bolagets revisor för 2020-2021.

Stämman beslutade att inte ge någon utdelning enligt styrelsens tidigare förslag.

Emissionsbemyndigande Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Styrelsen

  • Publiceringsdatum: 2022-02-03