Detta PM återger den väsentliga informationen från delårsrapporten. Fullständig rapport är bifogat i detta PM samt finns att ladda ned från Bolagets hemsida.

  • Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 38 726 tkr (7 574 tkr)
  • Resultatet i koncernen uppgick till 4 012 tkr (-55 292 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,08 kr
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 702 tkr (2 093 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 35 303 tkr (26 764 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 48 346 697 ST

KONCERNCHEF HAR ORDET

Verksamheten har under året utvecklats mycket positivt och det är med glädje som jag kan uppvisa ett positivt rörelseresultat om cirka 4 Mkr jämfört med tidigare års förlust på hela -55 Mkr. Även omsättningen har ökat till 38,7 Mkr jämfört med tidigare år på 7,4 Mkr vilket är en klar förbättring.

Utveckling av våra olika koncernbolag har även under åren gått som planerat och nu återstår en notering av intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) där vi är huvudägare. Vår förhoppning och målsättning är att bolaget blir listat under 2019. Bolaget genomförde även under kvartal 3 en mindre spridningsemission som tecknades till ca 1,3 Mkr av 86 nya, såväl som befintliga aktieägare, vilket förbättrade bolagets finansiella ställning ytterligare.

Bolaget har efter verksamhetsårets slut i juli/aug månad även stärkt sin finansiella ställning i form av upptagande av nya rörelsekrediter. Mer information om detta finns under väsentliga händelser i rapporten. Bolaget har även blivit ny huvudägare till Smart Energy Sweden Group AB (publ) som idag är noterad på NGM MTF i Stockholm. Därutöver har även bolaget under augusti månad beslutat att starta ett helt nytt emissionsprogram avseende nya preferensaktier och de beräknas tillföra bolaget maximalt 100 Mkr inom 36 månader. Både privata investerare och befintliga aktieägare kommer inom kort att ha möjligheten att teckna dessa aktier som ger en direktavkastning om 6,75% per år.

Ett stort tack till alla befintliga såväl som nya aktieägare för ert finansiella stöd och tilltro till vår verksamhet. Tillsammans skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se