Bolagsordning för Capital Conquest AB (publ)
Fastställd 2016-09-22

Org nr: 556934-3469

§ 1 Firma
Bolagets firma är Capital Conquest AB (publ)

§ 2 Säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm

§ 3 Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsekonomi och managementtjänster samt förvaltningsverksamhet genom att direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar. Därutöver ska bolaget bedriva annonsförsäljning, filmproduktion, mediaproduktion med tillhörande marknadsföringstjänster. Bolaget ska även bedriva applikationsutveckling, försäljning, teknisk support, konsultation och utbildningsverksamhet inom IT tjänster samt äga och förvalta fastigheter i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets ägare och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 20.000.000 kronor och högst 80.000.000 kronor

§ 5 Antal aktier och aktieslag
Antalet aktier ska vara lägst 20 000 000 och högst 80 000 000

Aktier skall kunna ges ut i tre slag: A-akter, B-aktier och preferensaktier. Varje A-aktie har tio (10) röster och varje B-aktie och preferensaktie har en (1) röst. A-aktierna får ges ut till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier. B-aktierna får ges ut till ett antal av högst 100 % av samtliga aktier. Preferensaktier får ges ut till ett antal högst 100 % av samtliga aktier.

Preferensaktierna ska, innan stamaktierna äger rätt till utdelning, för varje år ha företräde till utdelning om 2,833333333 kr därutöver medför Preferensaktierna ingen rätt till bolagets resultat.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler ska alla aktieägare ha företrädesrätt att teckna nya aktier, teckningsoptioner eller konvertibler i förhållande till den andel av aktiekapitalet som deras aktier utgör, oberoende av aktieslag (lika företrädesrätt). Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring i bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

§ 6 Inlösen av preferensaktier
Samtliga preferensaktier utgivna hösten 2016 genom bolagsstämmobeslut 2016-09-22 ska av bolaget inlösas den 31 december 2021 till emissionskursen 33,33333333 kr.

§ 7 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ordinarie styrelseledamöter samt inga suppleanter. Ledamöter väljs för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 8 Revisorer
För granskning av aktiebolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en eller två revisorer med eller utan revisorssuppleanter på den årsstämma som hålls efter det fjärde alternativt vid omval tredje räkenskapsårets utgång.

Styrelsen har rätt att utse en eller flera särskilda revisorer eller ett registrerat revisionsbolag att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar; minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag.

§ 9 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

§ 10 Anmälan om deltagande vid bolagsstämma
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stäman, dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare och ombud behöver ej anmäla antalet biträden. Antalet biträden får vara högst två.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska omfatta 1/7 – 30/6

§ 12 Avstämningsförebehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår
av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551).