Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) (”Capital” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 jan 2019, beslutat om en spridningsemission av aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Erbjudandet är att få en större spridning av ägandet i Bolaget vilket skapar förutsättning för att kunna lista bolaget samt för att tillföra ytterligare kapital och möjliggöra nya företagsförvärv. Genom Erbjudandet tillförs Bolaget maximalt 4,7 miljoner SEK före avdrag för emissionskostnader, vilket uppskattas uppgå till cirka 200 000 – 250 000 kronor.
Emissionen medför en utspädning med högst 9,8 procent av utomstående aktier i bolaget.

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
Erbjudandet omfattar högst 4 760 000 nya b-aktier och riktar sig till allmänheten i Sverige, d.v.s. med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med Erbjudandet och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att öka antalet aktieägare i Bolaget och skapa förutsättningar för en listning av Bolagets aktie samt att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning för fortsatt tillväxt.

Teckningskursen uppgår till 1,05 SEK per B aktie. Courtage utgår ej.

Anmälningsperioden löper mellan den 20 maj 2019 till 05 juni 2019. Anmälan om teckning ska vara Bolaget tillhanda senast kl. 15.00 den 05 juni 2019 och anmälan är bindande.

Minsta investeringen uppgår till 7 500 b-aktier (7 875 SEK)

Bolaget offentliggör även ett informationsmemorandum avseende Erbjudandet den 16 maj 2019.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

Detta pressmeddelande är distribuerat via Cision Sverige pressmeddelandetjänst den 14 Maj 2019 på uppdrag av Capital Conquest AB (publ) och finns även på bolagets sida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-05-14
  • Pressmeddelande: PDF (227KB)
  • Distribuerat via Cision: JA