Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES eller något annat land där lämnande av erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller accept av erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Pressmeddelande för publicering den 22 april 2020 kl 18.31

CAPITAL CONQUEST AB (PUBL) LÄMNAR ETT OFFENTLIGT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I SMART ENERGY SWEDEN GROUP AB (PUBL)

Capital Conquest AB (pub) (”CC”) lämnar härmed ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart Energy Sweden Group AB (publ) (”Smart”) att överlåta samtliga aktier Smart till CC (”Erbjudandet”) på villkoren nedan. Aktierna i Smart är upptagna till handel på NGM Nordic SME.

Bakgrund och motiv
CC:s verksamhet är förvaltning av kapital genom kort- och långsiktiga investeringar i företag. Sedan augusti 2019 har CC löpande direkt och indirekt förvärvat aktier i Smart. Aktiemarknadsnämnden har den 9 april 2020 i dess uttalande 2020:13 förklarat att CC:s aktieförvärv tillsammans med de aktier som förvärvats av CC:s kapitalförsäkring föranleder skyldighet att lämna ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Smart. CC ser möjligheten att genom ett tydligt och uthålligt huvudägarskap skapa en stabil grund att fortsatt utveckla Smarts verksamhet till gagn för kunder, anställda och leverantörer. Smarts operationella verksamhet eller anställningar kommer inte att påverkas till följd av CC:s huvudägarskap eller Erbjudandet. Investeringen i Smart är för CC ett långsiktigt innehav och istället för att avyttra investeringen har CC sedan Aktiemarknadsnämndens uttalande direkt förvärvat ytterligare aktier och uppnår även budpliktsnivån genom CC:s direktägande i Smart. CC är nu största aktieägare i Smart genom 39,16 procent direktägda aktier och genom 14,15 procent av aktierna som ägs av CC:s kapitalförsäkring, tillsammans 53,31 procent av kapital och röster i Smart. CC avser att i samband med tiden för Erbjudandet överföra de Smart-aktier som CC äger genom en kapitalförsäkring till CC:s egna depå. Redan genom den överföringen kommer Smart att bli ett dotterbolag till CC.

Erbjudandet

  • CC erbjuder 0,05 kronor för varje aktie i Smart.
  • Om Smart beslutar om vinstutdelning för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kan Erbjudandevederlaget komma att reduceras i motsvarande mån.
  • Courtage utgår inte
  • Erbjudandet och de avtal som ingås mellan CC och Smarts aktieägare ska regleras och tolkas enligt svensk rätt. Tvist rörande, eller med anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt med tillämpning av Take-Over regler för vissa handelsplattformar (1 april 2018) (”Take-Over Reglerna”) och Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa.

Erbjudandehandling och acceptfrist

  • Erbjudandehandling förväntas publiceras den 25 maj 2020. Tidpunkten kan dock komma att senareläggas beroende på eventuellt utdragna handläggningstider hos Finansinspektionen och inhämtande av fairness opinion hos Smart mht till Coronakrisen. Vid försening kommer CC att kommunicera den senare publiceringstidpunkten i pressmeddelande.
  • Acceptfristen kommer pågå under fem veckor från publicering av Erbjudandehandlingen. Under förutsättning av att Erbjudandehandlingen offentliggörs som planerat är acceptfristen mellan den 25 maj – 29 juni 2020. Om Erbjudandehandlingen offentliggörs senare än planerat förskjuts första dagen på acceptfristen i motsvarande mån. CC förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, vilket dock inte kommer påverka utbetalning av vederlag till de som redan accepterat Erbjudandet.

Värdering och budpremie

  • Erbjudandet innebär att Smart värderas till lite drygt 53 miljoner kronor.
  • Erbjudandet innebär en jämfört med den volymviktade slutkursen om 0,045 kronor den 22 april 2020, som var den sista handelsdagen innan erbjudandet, en budpremie om 11 procent samt jämfört med den volymviktade slutkursen de föregående 30 handelsdagarna en budpremie om 11 procent.

Finansiering
CC kommer att finansiera Erbjudandet genom tillgängliga kreditfaciliteter tillsammans med egna kontanta medel delvis eventuellt kompletterade genom tillskott från CC:s ägare beroende på vilka affärer i övrigt CC medverkar i under tiden till dess Erbjudandevederlaget ska betalas.

Närståendefrågor
Styrelseledamoten i Smart Glenn Renhult är även styrelseledamot och huvudägare i CC och anses därför i enlighet med Take-Over Reglerna delta i Erbjudandet. Styrelsen i Smart, som underrättats om Erbjudandet, har därför inrättat ett budutskott bestående av styrelsen förutom Glenn Renhult. Utskottet har att i enlighet med Take-Over Reglerna inhämta ett värderingsutlåtande avseende aktierna i Smart (sk ”fairness opinion”) och offentliggöra detta för aktieägarna i Smart tillsammans med utskottets uppfattning om Erbjudandet senast två veckor för acceptfristens utgång.

Uppgifter om budlämnaren
Capital Conquest AB (publ), org nr 556934-3469, Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg, www.capital-conquest.se, e-mail: info@capital-conquest.se

Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna. Huvudägare är idag Hugo & Partner AB som drivs av Glenn Renhult.

Per den 31 december 2019 uppgick nettoomsättningen i CC koncernen till 219 015 000 kronor med ett koncernresultat om 16 670 000 samt per den 31 mars 2020 hade CC finansiella tillgångar om ca 137 700 000 kronor med ett eget kapital om ca 75 000 000 kronor. Finansiell och övrig information om CC finns offentligt publicerad på www.capital-conquest.se/finansiella-rapporter.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-04-22
  • Pressmeddelande: PDF (688KB)