• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 526 504 tkr (41 441 tkr)
  • Resultatet i koncernen uppgick till 52 761 tkr (-452 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr
  • Avkastning på eget kapital uppgick till 274%
  • Substansvärdet uppgick till 105,5 Mkr
  • Substansvärdet ökade under perioden med 549%
  • Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 169 451 tkr (34 673 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick kortfristiga placeringar till 23 907 tkr
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 47 tkr (702 tkr)
  • Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st

Koncernchefen har ordet
Bolaget har haft en fantastisk utveckling det senaste halvåret och det är med stor glädje som jag nu presenterar bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 där både intäkter och resultat har överträffat styrelsens förväntningar.

Under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 uppgick intäkterna till 529,7 Mkr och rörelseresultatet blev 52,7 Mkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 274 % vilket ger en stark indikation på att bolagets affärsmodell är stark och stabil även i en volatil aktiemarknad. Den positiva utveckling som bolaget har haft under det senaste halvåret har lett till att vi tagit bolaget till nya nivåer i både resultatförbättring samt förbättrade möjligheter till att kunna kapitalisera bolaget med ökat tillväxtkapital till bättre villkor.

Bolaget har under verksamhetsåret 2019–2020 ökat sina intäkter med hela 1 277% jämfört med förgående år. Vi ser även en mycket god fortsatt utveckling under första kvartalet2020 med bevarad tillväxt och hög lönsamhet. Vi har idag en mycket stark balansräkning med en soliditet om 54,40%, vilket gör att vi står väldigt starka och står redo för nya investeringar samtidigt som vi kan börja med kvartalsutdelningar. Balansräkningen kommer även att stärkas under de kommande sex månaderna då bolaget kommer emittera nya preferensaktier inom ramen för de bemyndigande som styrelsen tidigare har fått.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se