Styrelsen för Capital Conquest AB (publ) (”Capital” eller ”Bolaget”) har med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 31 jan 2019, beslutat om en riktad nyemission av preferensaktier till ett belopp om 30 Mkr före emissionskostnader. Kapitalanskaffningen är den första från bolagets nya emissionsprogram bestående av preferensaktier som har en årlig avkastning om 6.75%. Bolagets egna kapital kommer öka med motsvarande belopp och bolaget tillfördes under augusti 2019 kapitalet och registrering är nu påbörjad till Bolagsverket.

Intresset för bolagets nya preferensaktie har varit god både från befintliga kreditgivare och även nya investerare. Bolagets målsättning är också att under september 2019 erbjuda befintliga aktieägare i koncernen samma möjlighet att teckna nya preferensaktier till ett belopp om 15-20 Mkr.

Bolaget har idag även en pågående förhandling med en större aktör i USA (L.A) som specialiserar sig på räntebevis och de har visat sitt intresse att genomföra en placering på cirka 25-50 Mkr via deras egna europeiska fondförvaltning. Bolagets målsättning och förhoppning är att kunna sluta förhandla och stänga emissionen redan under mitten av september 2019.

Då vi idag har en negativ ränta i Sverige så ser vi vår nya preferensaktie som ett mycket bra alternativ till en långsiktig ränteplacering säger, Glenn Renhult VD i Capital Conquest.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-09-05
  • Pressmeddelande: PDF (148KB)