1. Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 219 015 tkr (2 295 tkr)
  2. Resultatet i koncernen uppgick till 16 670 tkr (-2 184 tkr)
  3. Resultat per aktie uppgick till 0,33 kr
  4. Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 903 tkr (3 462 tkr)
  5. Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 96 286 tkr (98 687 tkr)
  6. Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 49 485 454 st

KONCERNCHEF HAR ORDET

Det har varit en väldigt händelserik period för koncernen där både omsättning och resultat har uppvisat positiva siffror vilket för mig är väldigt glädjande att kunna presentera för er aktieägare i denna delårsrapport. Bolagets förvaltningsverksamhet har dock under kvartalet blivit påverkad negativt då bolagets största innehav har haft en fallande aktieutveckling under andra kvartalet vilket i sin tur har påverkat bolagets resultat negativt med motsvarande belopp. Vår förhoppning är dock att utvecklingen av detta portföljbolag kommer utvecklas positivt under kommande kvartal då bolaget uppvisar både tillväxt och lönsamhet i sin verksamhet.

Bolaget har även under perioden blivit belastat med ca 550 Tkr i kostnader avseende bolaget Pallas Group AB (publ) på grund av deras konkursbeslut i oktober 2019. Intäkterna för de första 6 månaderna uppgick till 219 Mkr och rörelseresultatet blev 16,7 Mkr vilket är en väsentlig förbättring från föregående år. Avkastning på eget kapital för de första 6 månaderna uppgick till hela 27,14% vilket är ett resultat som vi från ledningen är mycket nöjda med att kunna presentera i denna delårsrapport då aktiemarknaden har varit väldigt
volatil under de senaste 6 månaderna.

Vårt resultatmål för verksamhetsåret 2019–2020 står kvar där vi förväntar oss att intäkterna landar på 300 – 350 Mkr med ett rörelseresultat om ca 35 – 40 Mkr före skatt och avskrivningar.

Bolagets portföljbolag Biotech-IgG Equity AB (publ) har under perioden redovisat ett negativt resultat om ca 1,1 Mkr vilket även var väntat då bolaget just nu genomför ett flertal kliniska studier med T2 Biosystem på ett antal större sjukhus i Sverige. Biotech-IgG Equity förväntar sig att dessa studier ska omvandlas till nya kommersiella avtal under hösten 2020 och därefter kommer bolaget kunna uppvisa ett positivt rörelseresultat. Biotech-IgG Equity har en mycket god potential att kunna öka både försäljning och resultat de kommande åren om utvecklingen med T2 fortsätter som planerat. Mot bakgrund av detta, samt försöken att förenkla vår koncernstruktur, så har vi väsentligt utökat vårt innehav i Biotech-IgG Equity. Bolaget innehar per den 2020-01- 27 totalt 335.983.537 B-aktier och 26.250.000 A-aktier vilket motsvarar en ägarandel om cirka 36,22% av kapitalet och 48,41% av rösterna i Biotech- IgG Equity AB (publ).

Bolagets portföljbolag Smart Energy Sweden Group AB (publ) har under perioden både redovisat ett starkt rörelseresultat och en ökad försäljning vilket ligger i linje med vår förväntan på bolagets utveckling även om aktiekursen har haft en negativ utveckling under samma period. Bolaget har tydligt kommunicerat att de kommer ha en stark tillväxtresa under 2020 och de har även antagit en ny utdelningspolicy vilket vi ställer oss mycket positiva till då vi föredrar utdelningsbolag i vår bolagsportfölj. Bolaget meddelade i september 2019 att en större kapitalanskaffning säkrats genom utgivande av nya preferensaktier. Registreringen av denna emission har tyvärr tagit längre tid än beräknat då bolaget var tvunget att justera nuvarande bolagsordning till att inkludera de nya preferensvillkoren.

Detta genomfördes på årsstämman den 2020-01-31 varav emissionen nu ligger för sin sluthantering hos bolagets ombud. Bolaget har även efter periodens utgång amorterat 1 Mkr vilket minskar långfristiga skulder med motsvarande belopp. Tillsammans så skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet, säger en mycket nöjd Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).

Glenn Renhult, CEO
Capital Conquest AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se