• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 237 tkr
  • Resultatet i koncernen uppgick till 547 tkr
  • Resultatet per aktie uppgick till 0,011 kronor
  • Soliditeten uppgick per 2018-06-30 till 62,55%
  • Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar och värdepapper till 27 535 tkr (25 392 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 139 tkr (308 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 48 346 697 st

KONCERNCHEF HAR ORDET
Tidigare verksamhets år var utmanade för bolaget då ett av våra intressebolag begärde sig själva i företagsrekonstruktion men vi är både positiva och förhoppningsfulla att bolaget kommer kunna genomföra en lyckad företagsrekonstruktion. Vid en lyckad rekonstruktion så kommer vår placering i detta innehav att öka i värde samt på sikt även ge oss aktieutdelningar. Men just nu följer vi företagets utveckling mycket nära och vi får se hur det utvecklas under kommande månader.

Capital Conquest AB (publ) är sedan år 2017 huvudägare i bolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) och är ett av våra kärninnehav idag. Vi ser väldigt positivt på deras verksamhet och tror att deras försäljning kommer få en ordentlig tillväxt under 2019-2020 vilket även kommer påverka vår investering väldigt positivt i form av en värdeökning på våra aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ). Styrelsen i Biotech-IgG Equity har som tidigare aviserats påbörjat en noteringsprocess att lista bolagets b-aktie på Oslo Börs och vid en lyckad notering bedömer vi att vårt innehav i Biotech-IgG Equity kommer öka väsentligt i värde från dagens värde.

Styrelsen har även med stöd från årsstämman den 31/1 – 2019 beslutat att genomföra en spridnings-emission i Capital Conquest AB (publ) i syfte att bredda bolagets ägarstruktur och öka antalet aktieägare till ett minimum av 800 – 1 000 st aktieägare. Samt att stärka bolagets allmänna finansiella ställning för att möjliggöra finansiering av framtida potentiella företagsförvärv. Mer om detta kan läsas i vårt pressmeddelande ”spridningsemission” för de aktieägare som önskar delta i erbjudandet.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-05-16
  • Pressmeddelande: PDF (228KB)