• Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 110 213 tkr (342 tkr)
  • Resultatet i koncernen uppgick till 15 785 tkr (683 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,32 kr
  • Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 3 462 tkr (702 tkr)
  • Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 98 687 tkr (35 303 tkr)
  • Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 49 485 454 st

KONCERNCHEF HAR ORDET

Som bolagets koncernchef är det med stor glädje som jag idag får möjligheten att presentera bolagets bästa kvartal sedan dess start med både ökade intäkter och ett starkt positivt rörelseresultat på hela 15,7 mkr efter finansiella poster. Bolagets förvaltningsverksamhet har haft en positiv utveckling under kvartalet vilket då bidrog till ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat för perioden. Avkastning på eget kapital under perioden uppgick till hela 25,65% och är 13,65% högre än tidigare budgeterat vilket är ett tydligt bevis på att bolagets affärsmodell fungerar mycket bra även om aktiemarknaden varit väldigt volatil under de senaste 6 månaderna.

Bolaget har även under kvartalet stärkt sin finansiella ställning genom en ökad upplåning samt genomfört en större kapitalanskaffning i form av preferensaktier vilket gör att bolaget stor väl rustad inför nästa år. Bolagets portföljbolag Biotech-IgG Equity AB (publ) har under perioden utvecklas negativt och detta beror främst på försenade studier och ökade utvecklingskostnader i samband med dessa. Vi ser dock fortfarande mycket positivt på verksamheten i sin helhet och hoppas bolaget kommer få en positiv utveckling under de kommande kvartalen.

Bolagets största portföljbolag vilket är Smart Energy Sweden Group AB (publ) har under perioden redovisat ökade intäkter men rörelseresultatet blev något lägre än förväntat då på grund av ökade inköpskostnader på grund av en stark dollarkurs. Verksamheten har även under året tyngts av en större engångskostnad i form av en nerskrivning av dotterbolaget Pallas Group denna kostnad är dock inte kassaflödespåverkande. Som bolagets huvudägare är vi långsiktiga och vi ser fram emot ett kommande år med ett förbättrat rörelseresultat och en minskad aktierabatt.

Avslutningsvis så tackar jag alla aktieägare för ert för ert finansiella stöd och tilltro till verksamheten för tillsammans så skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ)

Läs hela delårsrapporten här

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se