Styrelsen i Capital Conquest AB (publ) beslutade den 14 maj 2019 med stöd av bemyndigande från årsstämman den 31 januari 2019 att genomföra en spridningsemission av b-aktier i syfte att öka antalet aktieägare i bolaget för att uppfylla börsens spridningskrav som ställs vid en listning. Styrelsens beslut innebär att högst 4 760 000 nya B-aktier ska emitteras till en teckningskurs om 1,05 SEK per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 20 maj till och med 05 juni 2019 eller ett sådant senare datum som beslutas av styrelsen.

Teckning av de nya aktier sker via en särskild teckningssedel som tillhandahålls av bolaget kostnadsfritt. Se avsnitt ”Villkor och anvisningar” för ytterligare information. Genom Erbjudandet ökas aktiekapitalet med högst 2 537 079 kronor. Vid fullteckning av Erbjudandet kommer Bolaget att tillföras cirka 4 998 000 kronor före transaktionskostnader, vilka uppskattas uppgå till cirka
200 000 – 250 000 kronor. Emissionen medför en utspädning med högst 9,8 procent av utomstående aktier i bolaget.

Härmed inbjuds allmänheten i form av både befintliga och nya investerare att teckna nya aktier i Capital Conquest i enlighet med villkoren i detta Emissionsmemorandum. Erbjudandet är villkorat av att inga omständigheter inträffar som kan medföra att tidpunkten för genomförande av Erbjudandet bedöms som olämplig. Sådan omständighet kan vara av finansiell eller politisk art och avse såväl omständigheter i Sverige som utomlands. Erbjudandet kan helt eller delvis återkallas av Bolaget.

Teckningsperiod
Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 20 maj 2019 till och med den 05 juni 2019.

Teckningsrätt
Nyemissionen genomförs i form av en spridningsemission där både befintliga aktieägare så väl som nya investerare har möjlighet att teckna aktier i detta erbjudande.

Emissionsbelopp
Erbjudandet uppgår till maximalt 4.998.000 SEK vilket motsvarar maximalt 4 760 000 aktier

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 1,05 SEK per B aktie. Courtage utgår ej.

Anmälningssedel
Anmälningssedel för teckning ska vara Capital Conquest tillhanda senast klockan 15.00 den 05 juni 2019. Det är endast tillåtet att insända en (1) anmälningssedel för teckning utan företräde. I det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den sist erhållna att beaktas. Övriga anmälningssedlar kommer således att lämnas utan hänseende. Observera att anmälan är bindande.

KONCERNCHEF HAR ORDET
Styrelsen har med stöd från årsstämman den 31/1 – 2019 beslutat att genomföra en spridnings emission i Capital Conquest AB (publ) i syfte att bredda bolagets ägarstruktur och öka antalet aktieägare till ett minimum av 800 – 1 000 st aktieägare. Samt att stärka bolagets allmänna finansiella ställning för att möjliggöra finansiering av framtida potentiella företagsförvärv. Styrelsen har sedan för avsikt att notera bolagets B-aktie på en lämplig MTF lista i Sverige alternativt på Merkur Market som drivs av Oslo Børs i Norge om bolaget får en lyckad ägarspridning genom detta erbjudande. Både befintliga aktieägare och allmänheten har rätten teckna aktier i denna spridningsemission och vi hoppas så väl som gamla och nya investerare väljer att delta i detta erbjudande och väljer att följa med vårt bolag på vår tillväxtresa.

Mer information om bolagets erbjudande kan läsas i den bifogade broschyren som även finns att ladda ner på bolagets hemsida www.capital-conquest.se

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 350 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2019-05-16
  • Pressmeddelande: PDF (232KB)