Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma fredagen den 31 januari 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Rätt att deltaga
Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 25 januari 2019, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 onsdagen den 29 januari 2019 via e-post till info@capital-conquest.se.
Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman.

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 25 januari 2019. Sådan registrering är enbart tillfällig.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av förslag till dagordning
 6. Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte re-visionsberättelsen för samma tid.
 7. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
 8. Val av ny styrelse, inga förslag har lämnats
 9. Fastställande av arvodet till styrelsen
 10. Val av revisor, inga förslag har lämnats
 11. Fastställande av arvode till revisor
 12. Beslut om utdelning, se needan
 13. Beslut om ändring av bolagsordningen, se nedan.
 14. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan
 15. Stämmans avslutande.

Förtydligande av punkter i dagordningen
12. Styrelsen föreslår följande utdelningar
Till preferensaktieägarna utdelas 1,70 kr/aktier. Till övriga aktieägare ingen utdelning.

13. Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att det ska införas ytterligare en form av preferensaktier. De nya preferensaktierna ska ha följande villkor: 6.75 kr i fast utbetalning per år per preferensaktier. 1 röst/aktie.

Styrelsen föreslår att bolagsstämma skall förutom i Stockholm kunna hållas i Göteborg eller Karlstad.

14. Bemyndigande för styrelsen
Att stämman ska bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Sundbyberg den 30 december 2019
Styrelsen

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

 • Publiceringsdatum: 2019-12-30

 • Kallelse: PDF (67KB)