Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 31 januari 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet.

Resultaträkning och balansräkning
Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen.

Disposition av resultatet
Stämman beslutade att vinsten ska disponeras så att till preferensaktieägarna utdelas 1,70 kr per aktie. Resterande belopp överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 28 februari 2020.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret.

Arvode och antalet styrelseledamöter
Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Val av styrelse
Stämman beslutade att omvälja Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn Renhult som styrelseledamöter.

Arvode och val av revisor
Beslöts att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade att omvälja Karl-Erik Göran Bringer.

Emissionsbemyndigande
Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen.

Ändring av bolagsordningen
Beslöts att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-02-05
  • Pressmeddelande: PDF (170KB)