Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har haft en mycket god utveckling under de senaste 6 månaderna då både bolagets intäkter och resultat har ökat väsentligt under första halvåret jämfört med förgående år. Bolaget står därför väl rustad inför framtiden och ser goda möjligheter att kunna utveckla vidare vår kapitalförvaltning så väl som bolagets olika portföljbolag under de kommande åren. Bolagets målsättning är även att kunna hålla en hög utdelningspolicy till bolagets aktieägare även under den höga tillväxtfasen.

Under december 2019 så har vi även föreslagit att bolaget ska fusioneras med intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) och godkänns fusionen på den kommande extra bolagsstämman i Biotech-IgG så beräknas fusionen kunna slutföras redan till sommaren. Fusionen kommer att öka både eget kapital med cirka 33 – 34 Mkr samt öka antalet aktieägare i bolaget från nuvarande 500 st till cirka 3 500 st. Vilket stärker bolaget finansiellt samt ger bolaget en bredare ägarstruktur och skapar goda förutsättningar för att kunna marknadsnotering bolagets B-aktie under 2020.

Bolagets övriga aktieinnehav har till större del haft en positiv aktieutveckling under andra kvartalet förutom ett av bolagen och det är intressebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) vars aktiekurs haft en negativ utveckling. Verksamheten har dock istället haft en positiv utveckling vilket vi anser är det viktigaste då bolaget både ökat i intäkter och tecknat nya kundavtal i miljonklassen under de senaste kvartalen, vilket med största sannolikhet kommer att stärka bolagets position på marknaden under kommande år. Efter deras senaste emission som gjordes den 2019-12-30 så uppgår nu vår andel till ca 31,89% (339.636.214 aktier) i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Vilket gör oss till bolagets enskilt största aktieägare och vi har även sedan tidigare ett lockup avtal om 273.000.000 aktier fram till den 31/12 – 2020 direkt med Smart Energy.

Under första halvåret försattes även Pallas Group AB (publ) och dess tillhörande dotterbolag i konkurs vilket tyvärr påverkar bolaget resultat negativt med ca 0,8 Mkr under andra kvartalet. Vår förhoppning är givetvis att konkursen lämnar någon form av utdelning men av försiktighetsprincipen så har vi valt att skriva ner värdet på våra aktier samt på vår fordran per den sista december 2019 till 0 kr.

Med bakgrund till bolagets ökade intäkter och resultatutveckling för de första sex (6) månaderna så har bolaget beslutat att revidera om bolagets resultatprognos för 2019/2020. Verksamheten beräknas uppnå en nettoförsäljning om ca 300 – 350 Mkr med ett rörelseresultat om ca 35 – 40 Mkr före skatt och avskrivningar.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-01-07

  • Pressmeddelande: PDF (143KB)