Tack vare ett hårt och intensivt arbete kunde vi under juli 2020 genomföra en försäljning av vår ägarandel av bolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ). Försäljningen gav oss en direktavkastning på hela 140%, något som bör anses vara en mycket god avkastning under en 12 månaders period, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest.

I samband med aktieförsäljningen reglerade bolaget även de förvaltningsavtal som fanns mellan Smart Energy och Capital Conquest samt även den kvarvarande förvärvskredit som bolaget haft hos en privat kreditgivare om 2 Mkr vilket minskar bolagets finansiella kostnader med cirka 4 Mkr per år. Likviditeten som bolaget erhöll från Smart Energy försäljningen har under de senaste veckorna blivit omplacerade till bolagets egna förvaltningsverksamhet vilket i sin tur kommer bidra till både ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat.

Bolagets egna tradingverksamhet inklusive bolagets kapitalförsäkringar har under förgående vecka haft en omsättning på cirka 250 Mkr och med ett positivt rörelseresultat om cirka 2 Mkr, vilket är en ökning om cirka 500% jämfört med förgående år. Bolaget har även utökat de befintliga krediterna hos bolagets två depåbanker med cirka 24 Mkr vilket i sin tur skapar ett större handlingsutrymme för nya investeringar både utanför och på aktiemarknaden, säger Glenn Renhult, VD & Koncernchef i Capital Conquest.

Med bakgrund av den positiva utveckling som bolaget haft under det senaste halvåret så har koncernledningen med stöd av bolagets huvudägare beslutat att bolaget ska övergå till kvartalsutdelning där 80% av rörelseresultatet ska delas ut till aktieägarna fyra (4) gånger per år. Bolaget kommer därför att kalla till en extra bolagsstämma inom kort för att kunna besluta om den nya utdelningspolicyn. Bolaget beräknar kunna dela ut mellan 20-24 Mkr per år vilket motsvarar en direkt avkastning om 13-17%, samt ytterligare 2-3% i ökat substansvärde. Styrelsen kommer även föreslå att den extra bolagsstämman beslutar om en utdelning om 5,5 Mkr för perioden 1 maj till 31 juli 2020, vilket motsvarar cirka 0.10 kr per aktie.

Koncernens olika portföljbolag håller alla en stadig tillväxt och vårt fokus ligger nu på dotterbolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) där vi jobbar aktivt med tre (3) olika alternativ för att kunna realisera värden. Nedan följer alternativen;

1. Genomföra en direkt notering på en lämplig MTF lista i syfte att ge aktieägarna möjligheten att köpa/sälja.
2. Genomföra en strukturaffär med en branschkollega i syfte att realisera vår placering.
3. En försäljning av bolagets underliggande B2B verksamhet i syfte att dela ut bolagets tillgångar till ägarna.

Med syfte att bredda bolagets egna ägarstruktur, och samtidigt skapa en bättre förutsättning för en handelsnotering av bolagets B-aktie, så kommer bolaget inom kort även att genomföra en ägarspridning. Erbjudandet kommer endast omfatta befintliga aktier från bolagets huvudägare och kommer erbjudas till både befintliga aktieägare så väl som nya investerare. Erbjudandet kommer maximalt att uppgå till 2.5 miljoner EUR och teckningstiden kommer att vara från den 28 augusti till den 11 september 2020, varav
ett fullständigt erbjudande kommer publiceras senast den 28 augusti 2020.

Bolaget kommer även under hösten att erbjuda befintliga aktieägare så väl som nya investerare möjligheten att teckna preferensaktier i bolaget som har en direktavkastning om cirka 7% per år. Mer information om detta kommer publiceras under september månad 2020.Tillsammans så skapar vi ett investmentbolag med både tillväxt och lönsamhet.

Kort om Capital Conquest AB (publ)
Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se

  • Publiceringsdatum: 2020-08-12

  • Pressmeddelande: PDF (175KB)