Koncernchef har ordet

Sanktionsavgift från Finansinspektionen
Som tidigare kommunicerat blev Capital Conquest AB (publ) den 3 juni 2020 tilldelad en sanktionsavgift om 25 Mkr. Avgiften avser överträdelser av anmälningsskyldighet vid aktieförvärv i Smart Energy Sweden Group AB (publ) som är listade på NGM Nordic SME. Sanktionsavgiftens storlek står inte i proportion till överträdelsen och därför kommer bolaget att överklaga Finansinspektionens beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm för att pröva ärendet och de faktiska omständigheterna. Överklagan hanteras av bolagets ombud och så snart ny information finns i ärendet kommer vi att publicera detta på vår hemsida, www.capital-conquest.se.

Verksamhetsuppdatering
De första 6 månaderna under 2019/2020 uppgick intäkterna till 219 Mkr och med ett rörelseresultat om 16,7 Mkr. Detta är en ökning om 528 procent jämfört mot hela 2017/2018 då intäkterna uppgift till 41,4 Mkr. Resultatet på avkastningen för eget kapital under de första 6 månaderna uppgick därmed till hela 27,14 procent. Ett resultat som vi från ledningen är mycket stolta över att kunna presentera trots aktiemarknadens volatila situation. Bolaget har även beslutat att ändra från kvartalsrapportering till halvårsrapportering och nästa rapport kommer därför att publiceras den 28 augusti 2020 som avser 1 januari 2020 – 30 juni 2020.

Uppdatering för Q3
Under tredje kvartalet av 2019 påverkades bolaget dessvärre negativt av fallande börskurser och även av omvärldens omständigheter i början av 2020 med Covid-19 pandemin. I april och maj 2020 såg vi däremot en tydlig rekyl där merparten av våra placeringar återhämtade sig mycket bra. Bolaget har även under april/maj minskat sin aktieposition i Catena Media och avyttringen resulterade i en reavinst om cirka 2 Mkr. Under kvartalet har vi omplacerat stora delar av våra noterade innehav och ett av våra nya innehav, Millicom Int. Cellular SDB, har gått väldigt starkt under juni månad.

Smart Energy Sweden Group AB (publ)
Bolagets ena intressebolag, Smart Energy Sweden Group AB (publ), har under det första kvartalet av 2020 uppvisat god försäljning med bevarad lönsamhet trots fallande oljepris och mindre konsumtion. Trots omvärldens omständigheter visar Smart Energy Sweden Group AB (publ) en omsättning på cirka 312 Mkr och ett rörelseresultat om cirka 20,9 Mkr före skatt. Med räknat på vår ägarandel ger dessa siffror oss per den 28 maj 2020 ett positivt resultat om 11,5 Mkr. Den 22 april 2020 beslutade bolaget att lägga ett offentligt bud på samtliga aktier i intressebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ). Detta då aktiemarknaden ansåg att budplikt förelåg för bolaget kring vårt ägande i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Fullständiga villkor kring budet finns publicerat på vår hemsida, www.capital-conquest.se, från den 27 maj 2020.

Bolagets årsstämma äger rum den 29 juni 2020 där förslaget om att Smart Energy Sweden Group AB (publ) ska byta namn till Capital Conquest Investmentfond AB kommer att presenteras. Vi kommer också ta upp det faktum att bolaget planerar att bredda sin verksamhet för att etablera sig inom fler branscher. Ett förslag som majoritetsägarna i Smart Energy stödjer där vi som majoritetsägare i bolaget, med största sannolikhet kommer att kunna besluta gällande detta på stämman.

Smart Energy Sweden AB (publ)
Bolaget har under april 2020 valt att begära inlösen av en del av våra teckningsoptioner i Smart Energy Sweden AB (publ) vilka nu är registrerade. Capital Conquest AB (publ) är därmed ny huvudägare i Smart Energy Sweden AB (publ) och även så väl nytt moderbolag då vår röstandel uppgår till över 50 procent i Smart Energy Sweden Group AB (publ). Vi har även tillkallat för en extra bolagsstämma för att besluta om namnändring av Smart Energy Sweden AB (publ) till Capital Conquest Kapitalförvaltning AB (publ) för att förtydliga och återspegla den nya bolagsstrukturen.

Biotech-IgG Equity AB (publ)
Vårt ytterligare intressebolag, Biotech-IgG Equity, har under perioden januari till mars 2020 uppvisat en ökad försäljning och den planerade utvecklingen med T2 Biosystem går helt enligt plan, något vi är mycket positiva till. Bolagets införsäljning och nyetablering av T2Dx har tagit betydligt längre tid än beräknat men under första kvartalet av 2020 har bolaget haft en positiv utveckling där man ytterligare fått ett instrument i kommersiell drift. Detta påverkar både försäljning och resultat positivt. I april 2020 valdes Glenn Renhult (Koncernchef i Capital Conquest AB (publ) till ny styrelseordförande i Biotech IgG Equity AB (publ) under ett konsoliderande styrelsemöte där Mats Andersson valde att lämna styrelsen av personligt skäl. Capital Conquest AB (publ) har under oktober och december 2019 valt att förvärva ytterligare aktier i Biotech-IgG Equity AB (publ) till ett värde av cirka 5,5 Mkr. Från Capital Conquest AB (publ) sida utvärderar vi möjligheten att kunna realisera vår placering i form av en avyttring vid rätt prissättning, alternativt ingå i en konsolidering med en större aktör för att bolaget ska kunna uppnå sina tillväxtmål.

Avslutande ord
Jag vill avsluta detta brev med att tacka alla er aktieägare för ert förtroende till oss på Capital Conquest AB (publ). Omvärldens påverkan, eller Covid-19 pandemin i sig, var något ingen kunde förutse vilket dessvärre även har påverkat oss som bolag. Som tidigare nämnt har vi lyckligtvis hämtat tillbaka mycket under april/maj vilket gör att vi återigen är tillbaka på banan. Så trots ett något svajigt kvartal ser jag mycket positivt på framtiden då vi har en stark finansiell ställning som gör att vi kommer att kunna möta de eventuella utmaningar som ligger framför oss.

Vi arbetar ständigt för att skapa positiva resultat för er som aktieägare och med en långsiktig tillväxt i fokus. Min förhoppning är därmed att vi skall kunna återuppta en hög utdelningspolicy under vinterhalvåret när samhället har återhämtat sig från rådande omständigheter. Tillsammans bygger vi ett starkt investmentbolag som uppvisar en tydlig tillväxt med fortsatt god lönsamhet.

För ytterligare information kontakta:
Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)
Mobil: 070 – 253 72 96
E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se
Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg

  • Publiceringsdatum: 2020-06-08
  • Pressmeddelande: PDF (184KB)