Capitals investeringar, utöver aktiva innehav, klassificeras som finansiella placeringar. Dessa kan utgöras av t.ex. aktier, företagsobligationer och certifikat. Sammansättningen av olika tillgångsslag styrs till stor del beroende på rådande marknadsförutsättningar. Syftet med de finansiella placeringarna är, till skillnad från de aktiva innehaven, inte att skapa värde genom aktivt ägande. Snarare är målet att genom mer traditionell förvaltning skapa löpande avkastning även på den del av Capitals kapital som inte sysselsätts i de aktiva innehaven. Storleken på de totala finansiella placeringarna beror således på hur stor del av substansvärdet som vid ett givet tillfälle är investerat i aktiva innehav. De finansiella placeringarna utvärderas löpande och har i snitt en kortare investeringshorisont än aktiva innehav.

En aktieinvestering som inledningsvis klassificeras som finansiell placering kan över tid utvecklas till ett aktivt noterat innehav. Genom att som mindre ägare följa bolag över tid ges vi bättre möjligheter att utvärdera såväl affärsmodeller som företagsledningar. En stor del av bolagets finansiella placeringar består av likvida innehav som snabbt kan säljas. Detta är viktigt för att behålla flexibiliteten att med kort varsel kunna stödja befintliga aktiva innehav, investera i nya aktiva innehav samt delta i nyemissioner.