Genom att bolaget har valt att ha en så stor riskspridning i sin aktieportfölj så begränsas även bolagets finansiella risker till de minimala. Bolaget har primärt som målsättning att aldrig placerar mer än 25% av bolagets kapital i ett enskilt aktieinnehav.

Undantag kan dock göras vid placeringar i bankaktier, vilket bolaget endast räknar som en finansiell kortsiktig placering.