Glenn Renhult
VD

Håkan Karlsson
Styrelseordförande

Johan Lee Backman
Styrelseledamot

Göran Bringer
Revisor

Samtliga ledamöter i styrelsen utses av aktieägarna vid årsstämman med en mandatperiod från årsstämman fram till och med slutet av nästa årsstämma. Enligt bolagsordningen ska Capitals styrelse bestå av lägst tre och högst sex ledamöter. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, dock ej i den löpande verksamheten. I styrelsens uppgifter ingår att bedöma bolagets ekonomiska situation, fortlöpande kontrollera arbetet, fastställa en arbetsordning, utse en vd samt ange arbetsfördelningen.