Bolaget avser att löpande återföra värde till sina aktieägare genom antingen utdelning, aktieåterköp eller inlösen. Den metod som anses bäst för bolagets aktieägare kommer att användas. Storleken på framtida eventuella aktieutdelningar till bolagets aktieägare i är beroende av ett antal faktorer, såsom resultat, finansiell ställning, kassaflöde och rörelsekapitalbehov för att utdelning ska kunna lämnas till bolagets aktieägare. Målsättning är att 50 % av bolagets rörelse resultat ska kunna delas ut till bolagets aktieägare.

Beslut om vinstutdelning fattas av bolagsstämman och utbetalning ombesörjs av bolagets bank. Rätt till utdelning tillkommer den som är registrerad som aktieägare i aktieboken på den avstämningsdag för utdelningen som beslutas av bolagsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie genom försorg av bolagets bank, men kan också avse annat än kontanter som till exempel sakutdelning. För ibland kan det vara mer gynnsamt att dela ut respektive innehav direkt till bolagets aktieägare för att nå en högre avkastning på bolagets innehav. Om aktieägare ej kan nås för mottagande av utdelning kvarstår aktieägarens fordran på bolaget och begränsas endast genom allmänna regler för preskription.

Vid preskription tillfaller hela beloppet bolaget. Capital tillämpar inte några restriktioner eller särskilda förfaranden vad avser kontant utdelning till aktieägare bosatta utanför Sverige.Med undantag för eventuella begränsningar som följer av bank- och clearingsystem sker utbetalning på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt.