admin

Om admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har admin skapat 50 blogginlägg för.

Delårsrapport 2 för Capital Conquest

Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 219 015 tkr (2 295 tkr) Resultatet i koncernen uppgick till 16 670 tkr (-2 184 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,33 kr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 903 tkr (3 462 tkr) Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 96 286 tkr (98 687 tkr) Antalet aktier vid periodens slut uppgick till 49 485 454 st KONCERNCHEF HAR ORDET Det har varit en väldigt händelserik period för koncernen där både omsättning och resultat har uppvisat positiva siffror vilket för mig är väldigt glädjande att kunna presentera för er aktieägare i denna delårsrapport. Bolagets förvaltningsverksamhet har dock under kvartalet blivit påverkad negativt då bolagets största innehav har haft en fallande aktieutveckling under andra kvartalet vilket i sin tur har påverkat bolagets resultat negativt med motsvarande belopp. Vår förhoppning är dock att utvecklingen av detta portföljbolag kommer utvecklas positivt under kommande kvartal då bolaget uppvisar både tillväxt och lönsamhet i sin verksamhet. Bolaget har även under perioden blivit belastat med ca 550 Tkr i kostnader avseende bolaget Pallas Group AB (publ) på grund av deras konkursbeslut i oktober 2019. Intäkterna för de första 6 månaderna uppgick till 219 Mkr och rörelseresultatet blev 16,7 Mkr vilket är en väsentlig förbättring från föregående år. Avkastning på eget kapital för de första 6 månaderna uppgick till hela 27,14% vilket är ett resultat som vi från ledningen är mycket nöjda med att kunna presentera i denna delårsrapport då aktiemarknaden har varit väldigt volatil under de senaste 6 månaderna. Vårt resultatmål för verksamhetsåret 2019–2020 står kvar där vi förväntar oss att intäkterna landar på 300 - 350 Mkr med ett rörelseresultat om ca 35 – 40 Mkr före skatt och avskrivningar. Bolagets portföljbolag Biotech-IgG Equity AB (publ) har under perioden redovisat ett negativt resultat om [...]

2020-02-26T09:54:54+01:00februari 26th, 2020|

Kommuniké från Årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Årsstämman i Capital Conquest AB (publ) ägde rum fredagen den 31 januari 2020 kl. 11.00 i bolagets lokaler på Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg, se nedanstående beslut från årsstämman i korthet. Resultaträkning och balansräkning Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Disposition av resultatet Stämman beslutade att vinsten ska disponeras så att till preferensaktieägarna utdelas 1,70 kr per aktie. Resterande belopp överförs i ny räkning. Beslöts att avstämningsdag för utdelningen skall vara den 28 februari 2020. Ansvarsfrihet Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet till styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för deras förvaltning under räkenskapsåret. Arvode och antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att inga styrelsearvoden ska utgå och att välja 3 styrelseledamöter och 0 styrelsesuppleanter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Val av styrelse Stämman beslutade att omvälja Johan Backman, Håkan Karlsson Byström och Glenn Renhult som styrelseledamöter. Arvode och val av revisor Beslöts att revisorn ska få arvode enligt godkänd räkning. Stämman beslutade att omvälja Karl-Erik Göran Bringer. Emissionsbemyndigande Beslöt stämman att bemyndiga styrelsen att med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission, utgivande av teckningsoptioner och eller utgivande av konvertibler. Betalning skall kunna ske kontant, genom apport eller genom kvittning. Aktiekapitalet skall därmed kunna ökas upp till den övre gränsen i bolagsordningen. Ändring av bolagsordningen Beslöts att ändra bolagsordningen enligt styrelsens förslag. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest [...]

2020-02-05T16:43:04+01:00februari 5th, 2020|

Capital Conquest Real Estate AB genomför en kapitalanskaffning om ca 1.2 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) delägda dotterbolag Capital Conquest Real Estate AB har beslutat att genomföra en nyemission där Bolaget deltar och tecknar själv 472 221 nya aktier till en teckningskurs om 1.80 kr vilket motsvarar 849 999 kr och motsvarar ca 70% av emissionen. Nyemissionen genomförs så att fastighetsbolaget kan slutföra den renovering som påbörjades under vintern 2019. Koncernens ägarandel i Capital Conquest Real Estate AB uppgår efter förvärvet till 69,88% av kapitalet och 81,49% av rösterna och är numera ett delägt dotterbolag till Capital Conquest, säger Glenn Renhult VD i Capital Conquest. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-20 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-20T08:16:29+01:00januari 20th, 2020|

Capital Conquest förvärvar 27.128.742 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 27.128.742 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.220.793 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har kommit överens med säljaren att erlägga köpeskillingen för aktierna enligt nedanstående villkor Säljarna erhåller hela köpeskillingen genom en riktad kvittningsemission i bolaget med en teckningskurs på 4,50 kr per aktie vilket är samma emissionskurs som kommer föreslås i kommande fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) till övriga aktieägare. Bolaget innehar efter förvärvet 335.983.537 B-aktier och 26 250 000 A-aktier vilket motsvarar en ägarandel om cirka 36,22% av kapitalet och 48,41% av rösterna i Biotech-IgG Equity AB (publ), säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-17 Pressmeddelande: PDF (150KB)

2020-01-17T10:58:03+01:00januari 17th, 2020|

Capital Conquest har inte budplikt i Smart Energy enligt Aktiemarknadsnämnden

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag erhållit ett uttalande från Aktiemarknadsnämnden AMN 2020:01 beträffande frågan om budplikt anses föreligga i samband med bolagets senaste aktieförvärv i Smart Energy och nämnden har därvid konstaterat att någon budplikt inte föreligger för Capital Conquest AB (publ) gällande dessa. Aktiemarknadsnämndens beslut finns att läsa i sin helhet på deras hemsida, www.aktiemarknadsnamnden.se, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Capital Conquest AB (publ) är sedan hösten 2019 huvudägare i bränslebolaget Smart Energy Sweden Group AB (publ) som specialiserat sig på business to business (B2B) försäljning till både återförsäljare, jordbruk, entreprenader, bussbolag, åkerier, budfirmor, kommuner, åkericentraler och många villaägare runt om i Sverige. Bolaget bedriver även en egen konsumentförsäljning via mindre tankstationer på landsbygden. Smart Energy har cirka 5000 aktieägare varav aktien är noterad under kortnamnet SEGR på NGM Nordic MTF i Stockholm. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-14 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-14T15:20:53+01:00januari 14th, 2020|

Capital Conquest förvärvar 28.503.346 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 28.503.346 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.282.644 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har kommit överens med säljaren att erlägga köpeskillingen för aktierna enligt nedanstående villkor Säljarna erhåller hela köpeskillingen genom en riktad kvittningsemission i bolaget med en teckningskurs på 4,50 kr per aktie vilket är samma emissionskurs som kommer föreslås i kommande fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) till övriga aktieägare. Bolaget innehar efter förvärvet 308.854.795 B-aktier och 26 250 000 A-aktier vilket motsvarar en ägarandel om cirka 34% av kapitalet och 46% av rösterna i Biotech-IgG Equity AB (publ), säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-14 Pressmeddelande: PDF (151KB)

2020-01-14T09:38:38+01:00januari 14th, 2020|

Capital Conquest förvärvar 41.083.333 aktier i Biotech-IgG Equity (publ)

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 41.083.333 aktier i intressebolaget Biotech-IgG Equity AB (publ) för köpeskilling om totalt 1.848.748 kronor och är en del i vårt arbete att göra bolaget till ett helägt dotterbolag under 2020. Bolaget har sedan tidigare kommunicerat att bolaget ska genomgå en fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ). Bolaget har kommit överens med säljaren att erlägga köpeskillingen för aktierna enligt nedanstående villkor Säljarna erhåller hela köpeskillingen genom en riktad kvittningsemission i bolaget med en teckningskurs på 4,50 kr per aktie vilket är samma emissionskurs som kommer föreslås i kommande fusion med Biotech-IgG Equity AB (publ) till övriga aktieägare. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-13 Pressmeddelande: PDF (149KB)

2020-01-13T09:58:51+01:00januari 13th, 2020|

Capital Conquest har förvärvat 59.000 aktier i Catena Media för 2,2 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har ytterligare förvärvat 59.000 aktier i Catena Media till ett värde av ca 2,2 Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget innehar efter transaktionen 190.000 aktier i Catena Media och ytterligare 59.645 aktier via övriga koncernbolag så totalt innehav är 249.645 aktier i bolaget.Vi ser idag en väldigt god potential i Catena Media och känner oss mycket trygga med att ha både Bodenholm och Öresund som långsiktiga huvudägare i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.sePostadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 SundbybergKort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-08 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-08T11:48:31+01:00januari 8th, 2020|

Capital Conquest har förvärvat 112.700 aktier i Catena Media för 4,3 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag förvärvat 112.700 aktier i Catena Media till ett värde av ca 4,3 Mkr och förvärvet har skett direkt över marknaden. Bolaget innehar efter transaktionen 131.000 aktier i Catena Media och ytterligare 59.645 aktier via koncernbolag, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.sePostadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 SundbybergKort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-07 Pressmeddelande: PDF (137KB)

2020-01-07T14:21:36+01:00januari 7th, 2020|

Capital Conquest har avyttrat aktier i Nokia Oyj för 10,8 Mkr

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har sålt 290.000 aktier i Nokia Oyj till ett värde av 10.812.616 kr och försäljning har skett direkt över marknaden. Vi tog en mindre position i Nokia när de offentliggjorde att de ställde in kommande utdelningar vilket visade sig vara en bra affär, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Postadress: Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest AB (publ) är ett investmentbolag som bedriver egen förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra noterade och onoterade aktier. Bolaget har idag cirka 500 aktieägare med både A-aktier, B-aktier och preferensaktier utgivna, för mer information angående Capital Conquest verksamhet kan ni läsa på hemsida www.capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-01-07 Pressmeddelande: PDF (138KB)

2020-01-07T14:20:32+01:00januari 7th, 2020|