Okategoriserade

Kallelse till årsstämma i Capital Conquest AB (publ)

Ladda ner kallelse Aktieägarna i Capital Conquest AB (publ), 556934–3469, kallas till årsstämma fredagen den 29 januari 2021 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Landsvägen 50A, 4 tr, 172 63 Sundbyberg. Rätt att deltaga Aktieägare som önskar delta i stämman skall (i) dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 21 januari 2021, (ii) dels anmäla sitt deltagande vid stämman till bolaget senast kl. 12.00 den 25 januari 2021 via e-post till info@capital-conquest.se. Vid anmälan skall uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör den skriftliga och daterade fullmakten i original insändas till bolaget i god tid före årsstämman. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i aktieboken senast fredagen den 21 januari 2021. Sådan registrering är enbart tillfällig. Förslag till dagordning Val av ordförande vid stämman Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Godkännande av förslag till dagordning Föredragande av upprättad förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning för räkenskapsåret jämte re-visionsberättelsen för samma tid. Beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar. Val av ny styrelse, inga förslag har lämnats Fastställande av arvodet till styrelsen Val av revisor, inga förslag har lämnats Fastställande av arvode till revisor Beslut om utdelning, se needan Beslut om fusion med intressebolag Biotech-IgG Equity AB (publ) Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen, se nedan Stämmans avslutande. 12. Styrelsen föreslår följande utdelningar Ingen utdelning föreslås på grund av covi-19 (se tidigare information från ledningen). 13. Styrelsen föreslår fusion med intressebolag Att stämman ska besluta att bolaget ska gå i fusion med Biotech-IgG [...]

2020-12-22T15:36:05+01:00december 22nd, 2020|

Kvartalsrapport för perioden 2020-07-01 – 2020-09-30 (Q1)

Ladda ner delårsrapporten Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 366 240 tkr (106 967tkr) Resultatet i koncernen uppgick till 2 373 tkr (15 785 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,04 kr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 362 tkr (3 462 tkr) Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 113 965 tkr (98 082 tkr) Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st Koncernchefen har ordet Bolaget har under första kvartalet varit väldigt aktiv med sin förvaltningsverksamhet vilket i sin tur har resulterat i betydligt ökade intäkter i jämförelse med föregående år. Samtidigt har marknaden varit väldigt volatil men trots det har vi lyckats göra ett större antal finansiella transaktioner med positiva resultat. Vår förhoppning var att leverera ett något högre rörelseresultat på sista raden men från koncernledningens sida är vi nöjda med första kvartalets prestation. Resultatutveckling för första kvartalet Under perioden 1 juli 2020 till 30 september 2020 ökade bolaget både sina intäkter och ett förbättrat bruttoresultat. Intäkterna blev totalt 366 Mkr och hade ett bruttoresultat på 9,4 Mkr jämfört med förgående år som var på 5,4 Mkr. Resultatet tyngs under perioden av ökade personalkostnader samt övriga finansiella kostnader om ca 1,7 Mkr då bolaget i förtid valt att omplacera en större del av sin förvaltning i andra investeringar. Rörelseresultatet före finansiella kostnader blev 4,0 Mkr och efter finansiella kostnader 2,4 Mkr. Avkastningen på eget kapital under perioden uppgick till 2,26% vilket motsvarar en teoretisk årsavkastning på ca 9,04% efter finansiella kostnader. Under perioden har bolaget haft ökade externa kostnader för att förbättra bolagets befintliga plattform och för att möjliggöra en ökad förvaltning i egen regi, vilket på sikt kommer att stärka bolagets rörelseresultat positivt för framtida kvartal. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både [...]

2020-11-20T16:52:26+01:00november 20th, 2020|

Capital Conquest återkallar sin begäran om extra bolagstämma i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag beslutat att återkalla sin begäran om en extra bolagstämma i Newton Nordic som är listat på First North Stockholm. Vi har haft samtal med Newtons VD och styrelseordförande och ser inte längre ingen anledning till att hålla en extra bolagstämma då vi har fullt för förtroende för både koncernledningen och den sittande styrelsen, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Vi tycker Newton Nordic är ett spännande bolaget som har väldigt goda tillväxtmöjligheter. Bolaget har en attraktiv teknik och adresserar ett växande marknadsområde. Som större aktieägare i bolaget ser vi mycket fram emot dess tillväxtresa med både ökade intäkter och ett förbättrat rörelseresultat nu när bolaget får möjligheten att växla upp och ta nya marknadsandelar. Capital Conquest vill på bästa möjliga sätt bidra till ledningens möjligheter att bygga Newton till ett framgångsrikt internationellt teknikbolag. Vi har ett brett kontaktnät och avser att vara engagerade i Newtons valberedning inför verksamhetsår 2021 Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-11-03 Pressmeddelande: PDF (170KB)

2020-11-17T09:50:26+01:00november 3rd, 2020|

Capital Conquest begär en extra bolagstämma i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har idag begärt hos styrelsen i Newton Nordic att den ska kalla till extra bolagsstämma för att genomföra val av styrelse. Bakgrunden till begäran är att Capital Conquest numera är den enskilt största aktieägaren i Newton Nordic med drygt 12 procent av aktierna innan registrering av den nyss avslutade aktieemissionen och med drygt 17 procent av aktierna sedan emissionen registrerats. Som ny huvudägare i Newton Nordic vill Capital Conquest delta i styrelsearbetet. Eftersom Capital Conquests aktieandel i Newton Nordic uppgår till lägst tio procent är Capital Conquest berättigat att med stöd av aktiebolagslagen få en kallelse till extra bolagsstämma utfärdad för att behandla ett särskilt ärende. Därutöver har även bolaget direkt över marknaden förvärvat ytterligare 3 343 254 aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm och stärker därmed sitt ägande som bolagets nya huvudägare. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 6 794 712 aktier samt ytterligare 7 500 000 aktier via bolagets teckning i den pågående företrädsemissionen (”teckningsrätter”) vilket motsvarar en ägarandel om ca 16,55% om den aktuella företrädsemissionen blir fulltecknad, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 [...]

2020-10-28T16:34:16+01:00oktober 28th, 2020|

Capital Conquest stärker sitt ägande i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har över marknad förvärvat ytterligare 2 071 722 aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm och stärker därmed sitt ägande som bolagets nya huvudägare. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 3 451 458 aktier samt ytterligare 7 500 000 aktier via bolagets teckning i den pågående företrädsemissionen (”teckningsrätter”) vilket motsvarar en ägarandel om ca 12,68% om den aktuella företrädsemissionen blir fulltecknad, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).Vi kommer som huvudägare i Newton Nordic ta vårt ägaransvar och ta en aktiv roll i bolaget i fortsättningen för att på bästa möjliga sätt öka värdet för samtliga aktieägare, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ).Kort om Capital Conquest AB (publ)Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer.För ytterligare information kontakta:Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ)Mobil: 070 - 253 72 96E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-27 Pressmeddelande: PDF (171KB)

2020-10-27T15:17:02+01:00oktober 27th, 2020|

Capital Conquest blir ny huvudägare i Newton Nordic

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat aktier i Newton Nordic som är listad på First North Stockholm via nyttjande av förvärvade teckningsrätter i den pågående företrädsemissionen. Bolaget har idag anmält sig för teckning av sina 15 miljoner teckningsrätter och har även direkt och via andra koncernbolag förvärvat ett större antal aktier över marknaden de senaste veckorna vilket gör att Capital Conquest nu blir nu ny huvudägare i Newton Nordic, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Newton har en mycket spännande produkt som ligger rätt i tiden. Vi ser fram emot att hjälpa Newtons möjligheter att realisera sin fulla marknadspotential. Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-26 Pressmeddelande: PDF (168KB)

2020-10-26T17:03:08+01:00oktober 26th, 2020|

Capital Conquest tecknar aktier i TerraNet Holding

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har tecknat aktier i TerraNet Holding som är listad på First North Stockholm via nyttjande av befintliga teckningsoptioner av serie TO1. Totalt tecknade bolaget 1 051 333 aktier till ett värde av ca 0,8 Mkr, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-26 Pressmeddelande: PDF (163KB)

2020-10-26T09:02:19+01:00oktober 26th, 2020|

Capital Conquest ökar sitt innehav i ExpreS2ion Biotech Holding

Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har medverkat i ExpreS2ion Biotech Holding företrädesemission och är ett bolag som är listad på First North Stockholm. Företrädesemissionen genomfördes under oktober och totalt tecknade bolaget 106 265 units till ett värde av ca 2,6 Mkr genom befintliga teckningsrätter. Bolaget innehar efter transaktionen totalt 447 597 aktier i ExpreS2ion Biotech Holding vilket motsvarar en ägarandel om ca 1,64% och gör oss därför till en av de större aktieägarna i bolaget, säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB (publ). Kort om Capital Conquest AB (publ) Capital Conquest är ett investmentbolag som skapar både tillväxt och lönsamhet och skall bedriva förvaltningsverksamhet genom direkt eller indirekt förvärva, förvalta, förmedla och avyttra aktier, andelar samt övriga finansiella tillgångar i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolaget är en långsiktig huvudägare av rörelsedrivande verksamheter och genom djupt engagemang med värdedrivade initiativ och aktiviteter så stödjer bolaget sina verksamheter att bli framgångsrika i sina respektive affärer. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad Publiceringsdatum: 2020-10-26 Pressmeddelande: PDF (165KB)

2020-10-26T09:00:37+01:00oktober 26th, 2020|

Capital Conquest bokslutskommuniké för perioden 2019-07-01 – 2020-06-30

Ladda ner bokslutskommunikén Nettoomsättningen i koncernen uppgick till 526 504 tkr (41 441 tkr) Resultatet i koncernen uppgick till 52 761 tkr (-452 tkr) Resultat per aktie uppgick till 0,98 kr Avkastning på eget kapital uppgick till 274% Substansvärdet uppgick till 105,5 Mkr Substansvärdet ökade under perioden med 549% Vid periodens slut uppgick finansiella tillgångar till 169 451 tkr (34 673 tkr) Vid periodens slut uppgick kortfristiga placeringar till 23 907 tkr Vid periodens slut uppgick likvida medel i koncernen till 47 tkr (702 tkr) Antalet stamaktier vid periodens slut uppgick till 53 616 547 st Koncernchefen har ordet Bolaget har haft en fantastisk utveckling det senaste halvåret och det är med stor glädje som jag nu presenterar bolagets bokslutskommuniké för perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 där både intäkter och resultat har överträffat styrelsens förväntningar. Under perioden 1 juli 2019 till 30 juni 2020 uppgick intäkterna till 529,7 Mkr och rörelseresultatet blev 52,7 Mkr. Avkastningen på eget kapital uppgick till 274 % vilket ger en stark indikation på att bolagets affärsmodell är stark och stabil även i en volatil aktiemarknad. Den positiva utveckling som bolaget har haft under det senaste halvåret har lett till att vi tagit bolaget till nya nivåer i både resultatförbättring samt förbättrade möjligheter till att kunna kapitalisera bolaget med ökat tillväxtkapital till bättre villkor. Bolaget har under verksamhetsåret 2019–2020 ökat sina intäkter med hela 1 277% jämfört med förgående år. Vi ser även en mycket god fortsatt utveckling under första kvartalet2020 med bevarad tillväxt och hög lönsamhet. Vi har idag en mycket stark balansräkning med en soliditet om 54,40%, vilket gör att vi står väldigt starka och står redo för nya investeringar samtidigt som vi kan börja med kvartalsutdelningar. Balansräkningen kommer även att stärkas under de kommande sex månaderna då bolaget kommer [...]

2020-09-04T09:02:31+02:00september 4th, 2020|

Framflyttning av bokslutskommuniké

Bolaget har beslutat att framflytta publicering av bokslutskommunikén som skulle publiceras idag till den 4 september 2020. För ytterligare information kontakta: Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) Mobil: 070 - 253 72 96 E-post: glenn.renhult@capital-conquest.se Glenn Renhult, Koncernchef Capital Conquest AB (publ) +46(0) 70 – 253 72 96 glenn.renhult@capital-conquest.se Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Järnvägsgatan 7, 652 25 Karlstad

2020-08-28T14:43:18+02:00augusti 28th, 2020|